07 czerwca 2018

Bayer finalizuje przejęcie Monsanto

Leverkusen, 7 czerwca 2018 r. – W czwartek Bayer z powodzeniem zakończył transakcję przejęcia Monsanto. Akcje amerykańskiej spółki nie będą już dłużej notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ponieważ Bayer jest obecnie jedynym właścicielem Monsanto Company. Udziałowcom Monsanto wypłacona zostanie kwota 128 USD za akcję. Bank J.P. Morgan udzielił Bayer wsparcia w obsłudze płatności za największą transakcję przejęcia w historii firmy. Zgodnie z warunkiem dopuszczalności, wskazanym przez amerykański Departament Sprawiedliwości, integracja Monsanto z Bayer będzie mogła się rozpocząć niezwłocznie po zakończeniu procedury zbycia wybranych aktywów na rzecz spółki BASF. Rozpoczęcia procesu integracji należy oczekiwać za około dwa miesiące.

– Dziś wielki dzień: dla naszych klientów – rolników z całego świata, którym będziemy mogli pomóc w dalszej poprawie wydajności i ochronie plonów; dla naszych udziałowców - ponieważ transakcja ta niesie potencjał ogromnych korzyści; a także dla konsumentów i ogółu społeczeństwa - ponieważ będziemy w stanie jeszcze lepiej pomóc rolnikom na całym świecie wytwarzać w sposób zrównoważony bardziej zdrową żywność w bardziej przystępnych cenach. podkreślił Werner Baumann, prezes zarządu Bayer. – Jako wiodąca pod względem innowacyjności organizacja w sektorze rolnictwa, oferujemy pracownikom na całym świecie atrakcyjne stanowiska oraz możliwości rozwoju ––dodał Baumann. – Cele, jaki sobie stawiamy w zakresie zakresie zrównoważonego rozwoju są dla nas równie ważne, jak cele finansowe. Zamierzamy sprostać wzmożonej odpowiedzialności, jaka wiąże się z czołową pozycją w sektorze rolnictwa. Dążymy również do pogłębienia dialogu społecznego.

– Zamknięcie transakcji jest ważnym etapem na drodze do urzeczywistnienia wizji stworzenia wiodącej organizacji, wspierającej rolników w ich wysiłkach na rzecz zwiększenia produktywności i zrównoważonego rozwoju, dla dobra naszej planety i konsumentów – powiedział Hugh Grant, ustępujący prezes i dyrektor generalny Monsanto. – Jestem dumny z drogi, którą utorowało Monsanto, i spodziewam się, że połączone organizacje zagwarantują dalszy rozwój nowoczesnego rolnictwa.

Na czele połączonego działu Crop Science stanie Liam Condon - członek zarządu Bayer; wydarzy się to po rozpoczęciu integracji, . Do tego momentu Monsanto będzie funkcjonować niezależnie od Bayer.

Kontakt:

Bayer:
Christian Hartel, tel. +49 214 3047686
e-mail: christian.hartel@bayer.com

Tino Andresen, tel. +49 214 3066048
e-mail: tino.andresen@bayer.com

Monsanto:
Sara Miller, tel. +1 314-694-5824
e-mail: sara.e.miller@monsanto.com

Christi Dixon, tel. +1 314-694-1092
e-mail: christi.m.dixon@monsanto.com

Więcej informacji na stronie www.bayer.com
tia (2018-0183E)

Ostrzeżenia dotyczące informacji odnoszących się do przyszłości
Pewne treści zawarte w niniejszym komunikacie mogą stanowić informacje o charakterze oświadczeń dotyczących przyszłości. Rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od przewidywanych lub prognozowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić, to m.in niepewność co do terminu transakcji; możliwość, że strony nie będą w stanie osiągnąć oczekiwanych synergii i efektywności operacyjnej połączenia w oczekiwanych ramach czasowych lub w ogóle, a także pomyślnie zintegrować działalności Monsanto z działalnością Bayer; integracja taka może być trudniejsza, bardziej czasochłonna bądź kosztowniejsza niż oczekiwano; przychody z transakcji mogą być niższe niż oczekiwano; koszty operacyjne, utrata klientów i zakłócenia w działalności (w tym między innymi trudności w utrzymywaniu relacji z pracownikami, klientami lub dostawcami) mogą być wyższe niż oczekiwano po ogłoszeniu transakcji; retencja niektórych kluczowych pracowników Monsanto; ryzyko związane z zakłóceniem uwagi kadry kierowniczej w związku z bieżącą działalnością biznesową w związku z transakcją; warunki sfinalizowania transakcji mogą nie być spełnione lub nie można będzie uzyskać wymaganych prawem zgód na oczekiwanych warunkach lub zgodnie z przewidywanym harmonogramem; zdolność stron do spełnienia oczekiwań dotyczących harmonogramu, ukończenia oraz księgowego i podatkowego traktowania połączenia; wpływ refinansowania kredytów zaciągniętych na potrzeby transakcji, wpływ zadłużenia zaciągniętego przez Bayer w związku z transakcją oraz potencjalny wpływ na rating zadłużenia Bayer; skutki połączenia Bayer i Monsanto, w tym przyszła sytuacja finansowa połączonej organizacji, wyniki operacyjne, strategia i plany; inne czynniki wyszczególnione w rocznym sprawozdaniu Monsanto na formularzu 10-K złożonym w SEC za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2017 r. oraz w innych dokumentach Monsanto złożonych w SEC, które są dostępne pod adresem http://www.sec.gov oraz na stronie internetowej Monsanto pod adresem www.monsanto.com; oraz inne czynniki omawiane w sprawozdaniach publicznych Bayer, które są dostępne na stronie internetowej Bayer pod adresem www.bayer.com. Bayer i Monsanto nie przyjmują na siebie obowiązku aktualizacji informacji zawartych w niniejszym komunikacie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Czytelników ostrzega się przed nadmiernym zaufaniem do oświadczeń dotyczących przyszłości, które dotyczą wyłącznie tego dnia, w którym zostały sformułowane.