29 maja 2018

Departament Sprawiedliwości USA warunkowo zatwierdza proponowane przez Bayer przejęcie spółki Monsanto

Do zintegrowania działalności operacyjnej Bayer i Monsanto dojdzie niezwłocznie po zbyciu aktywów na rzecz spółki BASF.

Leverkusen, 29 maja 2018 – We wtorek Bayer otrzymał warunkową zgodę Wydziału Antymonopolowego Departamentu Sprawiedliwości USA na planowane przejęcie spółki Monsanto. – Aprobata Departamentu Sprawiedliwości zbliża nas do celu, jakim jest stworzenie wiodącej firmy sektora rolniczego – podkreślił Werner Baumann, prezes Bayer. – Chcemy wesprzeć rolników na całym świecie w pozyskiwaniu jeszcze bardziej wartościowej żywności z bardziej zrównoważonych upraw – dodał Baumann. Bayer pozyskał dotychczas niemal wszystkie zgody, które są niezbędne do zamknięcia transakcji. Firma spodziewa się otrzymania wszelkich należnych zezwoleń, wymaganych do sfinalizowania transakcji, w najbliższym czasie.

Bayer będzie jedynym udziałowcem spółki Monsanto Company po otrzymaniu wspomnianych zezwoleń. Zgodnie z warunkową zgodą, wydaną przez Departament Sprawiedliwości, integracja Monsanto z Bayer może nastąpić niezwłocznie po przeprowadzeniu zbycia aktywów na rzecz spółki BASF. Przewiduje się, że nastąpi to za około dwa miesiące.

Ostrzeżenia dotyczące informacji odnoszących się do przyszłości
Pewne treści zawarte w niniejszym komunikacie mogą stanowić informacje o charakterze oświadczeń dotyczących przyszłości. Rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od przewidywanych lub prognozowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić, to m.in niepewność co do terminu transakcji; możliwość, że strony nie będą w stanie osiągnąć oczekiwanych synergii i efektywności operacyjnej połączenia w oczekiwanych ramach czasowych lub w ogóle, a także pomyślnie zintegrować działalności Monsanto z działalnością Bayer; integracja taka może być trudniejsza, bardziej czasochłonna bądź kosztowniejsza niż oczekiwano; przychody z transakcji mogą być niższe niż oczekiwano; koszty operacyjne, utrata klientów i zakłócenia w działalności (w tym między innymi trudności w utrzymywaniu relacji z pracownikami, klientami lub dostawcami) mogą być wyższe niż oczekiwano po ogłoszeniu transakcji; retencja niektórych kluczowych pracowników Monsanto; ryzyko związane z zakłóceniem uwagi kadry kierowniczej w związku z bieżącą działalnością biznesową w związku z transakcją; warunki sfinalizowania transakcji mogą nie być spełnione lub nie można będzie uzyskać wymaganych prawem zgód na oczekiwanych warunkach lub zgodnie z przewidywanym harmonogramem; zdolność stron do spełnienia oczekiwań dotyczących harmonogramu, ukończenia oraz księgowego i podatkowego traktowania połączenia; wpływ refinansowania kredytów zaciągniętych na potrzeby transakcji, wpływ zadłużenia zaciągniętego przez Bayer w związku z transakcją oraz potencjalny wpływ na rating zadłużenia Bayer; skutki połączenia Bayer i Monsanto, w tym przyszła sytuacja finansowa połączonej organizacji, wyniki operacyjne, strategia i plany; inne czynniki wyszczególnione w rocznym sprawozdaniu Monsanto na formularzu 10-K złożonym w SEC za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2017 r. oraz w innych dokumentach Monsanto złożonych w SEC, które są dostępne pod adresem http://www.sec.gov oraz na stronie internetowej Monsanto pod adresem www.monsanto.com; oraz inne czynniki omawiane w sprawozdaniach publicznych Bayer, które są dostępne na stronie internetowej Bayer pod adresem www.bayer.com. Bayer i Monsanto nie przyjmują na siebie obowiązku aktualizacji informacji zawartych w niniejszym komunikacie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Czytelników ostrzega się przed nadmiernym zaufaniem do oświadczeń dotyczących przyszłości, które dotyczą wyłącznie tego dnia, w którym zostały sformułowane.