21 marca 2018

Komisja Europejska warunkowo zatwierdza proponowane przez Bayer przejęcie Monsanto

Leverkusen, Marca 21, 2018 r. W środę Komisja Europejska warunkowo zatwierdziła planowane przejęcie Monsanto przez Bayer. – Zgoda ze strony Komisji Europejskiej jest dużym sukcesem i kolejnym ważnym krokiem w całym procesie – podkreślił Werner Baumann, prezes Bayer. Wspólnie z Monsanto chcemy wesprzeć rolników na całym świecie w uprawach bardziej pożywnej żywności w sposób bardziej zrównoważony, z korzyścią zarówno dla konsumentów, jak i dla środowiska naturalnego. Dotychczas zgody na transakcję udzieliła ponad połowa z około 30 organów regulacyjnych na całym świecie (w tym w Brazylii i Chinach).

Warunki przejęcia obejmują w szczególności zbycie niektórych obszarów działalności Bayer, w tym globalnego działu nasiennictwa upraw polowych (np. rzepak, bawełna, soja – z niewielkimi wyjątkami ograniczonymi do regionu Azji), platformy badawczo-rozwojowej dotyczącej pszenicy hybrydowej, globalnego działu nasiennictwa warzyw, globalnego działu glufosynatu amonu oraz niektórych herbicydów na bazie glifosatu w Europie, przeznaczonych głównie do zastosowań przemysłowych. Ponadto wskazano na konieczność zbycia globalnej działalności Monsanto związanej z nematocydemNemaStrike. Warunki przewidują również przeniesienie trzech projektów badawczych Bayer w zakresie nieselektywnych herbicydów oraz udzielenie licencji na produkty z portfolio rolnictwa cyfrowego. Zamiarnabyciatychaktywówdeklarujespółka BASF.

 

Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym wymaga uzyskania zgód od organów regulacyjnych. Bayer i Monsanto ściśle współpracują z władzami – włączywszy Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych – w celu sfinalizowania transakcji w drugim kwartale 2018 roku.
 

O firmie Bayer

Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2016 grupa Bayer zatrudniała ok. 99 600 pracowników, a wielkość sprzedaży wyniosła 34,9 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,2 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,4 mld €. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com

 

Kontakt:

Monika Lechowska-Wróbel, telefon +48 22 572-35-16

Email: monika.lechowska@bayer.com

 

 

Oświadczenia dotyczące prognoz

Niektóre stwierdzenia, umieszczone w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności, mogą mieć charakter prognoz. Faktyczne wydarzenia przyszłe mogą zasadniczo różnić się od zawartych w niniejszym oświadczeniu prognoz. Wśród czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wydarzenia przyszłe będą miały zasadniczo odmienny charakter, należy wymienić niepewność związana z terminem transakcji; możliwość braku osiągnięcia przez strony oczekiwanej synergii i wydajności operacyjnej po połączeniu w ramach oczekiwań czasowych lub brak możliwości zintegrowania działalności operacyjnej firmy Monsanto z działalnością operacyjną Bayer; podwyższony stopień trudności integracji firm; wydłużony okres integracji firm; podwyższone koszty integracji firm; niższe dochody transakcji w stosunku do oczekiwanych; koszty operacyjne, utrata klientów oraz zakłócenia w funkcjonowaniu firmy (w tym trudności w utrzymaniu kontaktu z pracownikami, klientami bądź dostawcami) mogą być większe bezpośrednio po ogłoszeniu transakcji; retencja kluczowych pracowników Monsanto; ryzyko związane z odwróceniem uwagi kadry zarządzającej od bieżącego funkcjonowania firmy spowodowane zaangażowaniem w transakcję; opóźnienie w terminowym wydaniu warunków zakończenia transakcji, opóźnienie w terminowym wydaniu zgód wymaganych do przeprowadzenia transakcji na oczekiwanych warunkach lub w ramach przygotowanego harmonogramu; możliwość spełniania wymagań przez strony związanych z presją czasu, zakończeniem i rozliczeniem czynności podatkowych związanych z połączeniem; wpływ refinansowania pożyczek zaciągniętych na poczet transakcji; wpływ zadłużenia, poniesionego przez Bayer z związku z transakcją, oraz potencjalny wpływ na rating zadłużenia Bayer; skutki połączenia biznesowego firm Bayer i Monsanto, w tym przyszła sytuacja finansowa połączonych firm, ich wyniki operacyjne, strategia i plany; inne czynniki  wskazane w Raporcie Rocznym Monsanto, w formularzu 10-K złożonym do amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (SEC) za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2016 roku oraz inne dokumenty złożone przez Monsanto do SEC, dostępne na stronie internetowej http://www.sec.gov oraz na stronie internetowej Monsanto www.monsanto.com; oraz inne czynniki analizowane w raportach przygotowanych przez firmę Bayer, dostępnych na stronie internetowej firmy Bayer pod adresem www.bayer.com. Bayer i Monsanto nie składają zobowiązań dotyczących aktualizacji informacji w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności z wyłączeniem odnośnych przepisów. Należy z wnikliwą ostrożnością zapoznać się ze sformułowaniami o prognozach wyrażanych w takim brzmieniu w dniu ich publikacji.