26 maja 2017

Rolnicy o zrównoważonym rolnictwie

Warszawa, 26 maja 2017r. – 62 proc. rolników docenia zrównoważone rolnictwo, a połowa jest przekonana, że jego znaczenie będzie rosło. Plantatorzy stosują różnorodne odpowiedzialne praktyki, a najbardziej powszechną jest zmianowanie upraw – wynika z badania, zrealizowanego przez firmę Bayer w ramach programu „Grunt to bezpieczeństwo”.

Diagnoza dotycząca praktyk odpowiedzialnego rolnictwa była celem drugiej edycji badania, zrealizowanego na zlecenie Bayer przez instytut badawczy Kleffmann Group . Analiza objęła reprezentatywną grupę rolników, specjalizujących się zarówno w uprawach polowych, jak i sadowniczych z całego kraju. Ogłoszenie wyników raportu następuje w przeddzień Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, poświęconego wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

Zrównoważone rolnictwo: istotne i z potencjałem
83 proc. rolników zna pojęcie zrównoważonego rolnictwa, utożsamiając je przede wszystkim z praktykami agrotechnicznymi i środowiskowymi (zmianowanie, racjonalne nawożenie, bezpieczna produkcja, ochrona środowiska), rzadziej odwołując się do wymiaru społecznego czy ekonomicznego. Nieco wyższą niż średnia świadomość w tym zakresie prezentują rolnicy z północy Polski (86 proc.), a znaczenie rolnictwa zrównoważonego najbardziej doceniają rolnicy z południa (73 proc.). Zdaniem 62 proc. znaczenie tej koncepcji będzie wzrastało - największe nadzieje w jej rozwoju pokładają respondenci z centralnych i wschodnich terenów (52 proc.).
- Rolnicy stosują praktyki rolnictwa zrównoważonego raczej z potrzeby wdrażania dobrej praktyki rolniczej niż zasad zrównoważonego rolnictwa – co, niezależnie od ich motywacji, należy uznać za bardzo pozytywne – mówi dr Michał Krysiak, Product Stewardship Manager, Crop Science Division Bayer Sp. z o.o.
Jako najbardziej opiniotwórcze źródła informacji nt. zrównoważonego rolnictwa badani wskazują szkolenia i prasę (powyżej 41 proc.), internet (27 proc.) oraz telewizję (21 proc.).


Najpopularniejsza praktyka zrównoważonego rolnictwa: zmianowanie
22 proc. rolników, specjalizujących się w uprawach polowych, utożsamia zrównoważone rolnictwo ze zmianowaniem. Jako główne przyczyny stosowanego sposobu zmianowania rolnicy wymieniają wcześniejsze doświadczenia i dążenie do maksymalizacji plonów, przy czym gospodarze z północy kraju częściej stosują niestandardowe podejście przy zmianowaniu upraw.
Rolnicy przyznają, że jest ono jednym z najważniejszych czynników wpływających na plony w ich gospodarstwie (78 proc.) oraz deklarują, że stosując zalecane zmianowanie uzyskują wyższe plony (67 proc.) – czego szczególnymi zwolennikami są badani ze wschodnich części kraju (odpowiednio 97 i 84 proc. wskazań).

Zabiegi chemiczne: największy wpływ na plonowanie
W badaniu zapytano rolników o wpływ praktyk agrotechnicznych na plonowanie. Najwięcej, 26 proc. wskazań - zdobyło nawożenie chemiczne; porównywalny odsetek – 22 proc. – wskazał na ochronę chemiczną. Zmianowanie / płodozmian podkreśliło 19 proc. respondentów, sposób uprawy gleby – 17 proc., nawożenie naturalne / zielone – 16 proc. Ewidencję zabiegów chemicznych prowadzi 96 proc. rolników, najczęściej (84 proc.) zapisując zabiegi w zeszycie – choć zdarza się odnotowywać je w kartach technologicznych czy komputerze.
- W tegorocznej edycji badania „Grunt to bezpieczeństwo” wartym podkreślenia zjawiskiem jest wzrost świadomości rolników co do zasad właściwego postępowania ze środkami ochrony roślin – co dowodzi ich otwartości na tego rodzaju porady i potwierdza skuteczność działań edukacyjnych – mówi dr Michał Gazdecki z instytutu badawczego Kleffmann Group.

Odporność intruzów
Rolnicy dostrzegają narastające wyzwanie w postaci uodporniania się agrofagów na środki ochrony. W tej sytuacji właściciele upraw polowych (dla których największym problemem jest miotła zbożowa, słodyszek rzepakowy i mszyce) przywiązują większą wagę do stosowania nowych środków, zaś sadownicy (borykający się z parchem jabłoni, mszycami i mączniakiem) – do rotacji środków i substancji czynnych.  

Próby glebowe, resztki pożniwne, poplony
Najpowszechniejszą metodą oceny zasobności gleby w składniki pokarmowe pozostaje - podobnie, jak w poprzedniej edycji badania - pobieranie prób glebowych, deklarowane przez 82 proc. rolników (i aż 93 proc. farmerów z północy kraju). Połowa z nich czyni to we własnym zakresie, zaś połowa zleca – najczęściej stacjom chemiczno-rolniczym. Najczęściej badaniu podlegają takie parametry, jak: odczyn gleby (100 proc.), zasobność w pierwiastki przyswajalne - potas (91 proc.), fosfor (88 proc.), magnez (73 proc.).
Najbardziej powszechną praktyką w zakresie postępowania z resztkami pożniwnymi jest przeoranie na nawóz – 98 proc. powierzchni plantacji buraka cukrowego, 95 proc. rzepaku ozimego, 65 proc. – zbóż. W stosunku do poprzedniej edycji badania więcej rolników deklarowało stosowanie poplonów jako nawozów zielonych, zaobserwowano też większą różnorodność poplonów. Stosowanie poplonów jest najbardziej popularne w centralnej i południowej części kraju. Najczęściej poplony stosowane są jako nawóz dla pszenicy ozimej, kukurydzy, rzepaku ozimego i buraków cukrowych.  

Zrównoważone rolnictwo: aspekty ochrony osobistej i środowiskowej
Do środków ochrony osobistej, używanych na co dzień zarówno przez rolników, specjalizujących się w uprawach polowych, jak i sadowniczych, należą rękawice (średnio 86 proc. wskazań dla obu grup), nakrycie głowy (69 proc.), maska (66 proc.), obuwie gumowe (60 proc.), kombinezon ochronny (49 proc.).
W badaniu analizowano również praktyki rolników związane z opryskami. W stosunku do poprzedniej edycji badania zaobserwowano wzrost świadomości zasad właściwego postępowania. Powszechną praktyką jest trzykrotne przepłukanie opakowania po środku ochrony roślin i przelanie zawartości do opryskiwacza, deklarowane przez 89 proc. respondentów. W tym zakresie – w porównaniu z poprzednią edycją badania - odnotowano wzrost świadomości wśród rolników specjalizujących się w uprawach polowych. Zużyte opakowania są najczęściej zwracane w miejscu zakupu – średnio 80 proc. wskazań.
Najczęstszą praktyką postępowania z opryskiwaczem po zabiegu – tak w uprawach polowych, jak i sadowniczych – jest jego mycie i wypłukiwanie czystą wodą. Ponad połowa rolników zwraca uwagę na fakt, że płukanie trzeba wykonać po każdym zabiegu, a większość respondentów ma w gospodarstwie specjalnie przeznaczone do tego miejsce.

Ochrona wód w gospodarstwie: temat programu „Grunt to bezpieczeństwo”
Dalsze edukowanie w zakresie właściwego korzystania z wody w zabiegach agrotechnicznych jest jednym z celów tegorocznej edycji programu „Grunt to bezpieczeństwo” firmy Bayer. Jej tematem przewodnim jest „Bioróżnorodność: woda źródłem wszelkiego życia”. Bezpieczne użytkowanie środków ochrony roślin chroni życie biologiczne w wodach, pozwala na samooczyszczanie się wód przez biodegradację niewielkich stężeń substancji chemicznych. Ma to znaczenie dla czystości wód gruntowych, dla ptaków czy owadów pożytecznych, korzystających z dostępu do wody. Temat ten będzie poruszony we wszystkich elementach programu: szkoleniach z zakresu właściwych praktyk na farmach Bayer, we wspólnych przedsięwzięciach (szkoleniach, konkursach) we współpracy z uczelniami i szkołami rolniczymi; program zakłada również promowanie właściwych praktyk podczas szkoleń rolniczych KRUS.

 

 

Eksperci o zrównoważonym rolnictwie

 

Cezary Nobis, Dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Rolnictwo zrównoważone to wyraźny, globalny trend – konsumenci oczekują żywności dobrej jakościowo, przystępnej cenowo, i są zainteresowani metodami jej pozyskania. Dlatego wspieramy polskich rolników by mogli odpowiedzieć na te oczekiwania. Program „Grunt to bezpieczeństwo“ to przykład międzysektorowej współpracy administracji i biznesu przy popularyzacji idei i praktyk rolnictwa zrównoważonego. Wymierne efekty to m.in. wzrost świadomości rolników nt. odpowiedzialnych praktyk oraz poprawa ich bezpieczeństwa. Każdego roku w naszych szkoleniach na ten temat bierze udział 50 000 uczestników.

Joerg Rehbein, Head of Central & Eastern Europe Crop Science, Bayer
Połowa rolników jest przekonana, że znaczenie zrównoważonego rolnictwa będzie rosło. Rolnictwo zrównoważone to przyszłość. Pojęcie to obejmuje aspekty: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Bayer jest partnerem rolników we wszystkich trzech obszarach, dodatkowo wnosząc kapitał innowacyjności. Zgodnie z misją „Science For A Better Life”, 14 000 naukowców w naszych laboratoriach opracowuje nowe molekuły tak, aby produkcja rolna była optymalna – i zrównoważona. W oparciu o ten dorobek i wartości chcemy kształtować oblicze rolnictwa przyszłości.

Matthew Frost, Country Divison Head Poland/Baltics Crop Science, Bayer
Cieszy fakt, że 8 na 10 rolników zna pojęcie rolnictwa zrównoważonego. Badanie pokazuje również wzrost świadomości rolników w zakresie odpowiedzialnych metod gospodarowania. Rolnicy są zarazem otwarci na wiedzę ekspercką w tym zakresie – jak wynika z doświadczeń Bayer. Dziś jesteśmy partnerem rolników zarówno w zakresie programów szkoleniowych, jak i innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność ich produkcji. Dzięki samym tylko środkom grzybobójczym z logo Bayer – których używa już 40 proc. polskich plantatorów zbóż - rolnicy mogą zwiększyć plony aż o 10 proc.

Jerzy Próchnicki, Development & Regulatory Crop Science, Bayer
Bayer prowadzi długofalowe programy edukacyjne – takie, jak „Grunt to bezpieczeństwo“, uruchomiony w 2011r. Każdego roku 15 000 uczestników bezpośrednich szkoleń, prowadzonych przez Bayer w Polsce, podwyższa swoje umiejętności z zakresu odpowiedzialnych praktyk agrotechnicznych. Efekty programu to również tysiące ton zebranych w całym kraju opakowań po środkach ochrony roślin, które bezpłatnie odbieramy od rolników. Naszą ambicją jest objęcie kampanią „Grunt to bezpieczeństwo” wszystkich obszarów tematycznych ważnych dla rolników w drodze do zrównoważenia produkcji w ich gospodarstwach, sięgając dużo dalej, niż najlepsze praktyki rolnicze.

 

O firmie Bayer Bayer:

 

Science For A Better Life

 

Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2015, grupa Bayer zatrudniała 117 000 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 46,3 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,3 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która weszła na giełdę 6 października 2015 jako nowa firma Covestro.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl

Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer,

na Twitterze: https://twitter.com/Bayer,

na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska

 

Kontakt z mediami:
Marzena Smolińska, Communication Business Partner, tel.: 22 572 39 72, 666 068 763
e-mail: marzena.smolinska@bayer.com

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.