19 września 2014

Bayer planuje skupić się całkowicie na działalności w obszarze Life Science

Leverkusen, 18 września 2014 – Bayer zamierza w przyszłości skoncentrować się wyłącznie na działalności w obszarach Life Science (nauki przyrodnicze), tj. HealthCare (ochrona zdrowia) i CropScience (ochrona roślin), oraz wprowadzić MaterialScience jako osobną spółkę na giełdę papierów wartościowych. W ten sposób Bayer staje się jednym ze światowych liderów w dziedzinie zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dziś Rada Nadzorcza jednomyślnie zatwierdziła plany Zarządu.
– Naszym celem jest stworzenie dwóch wiodących globalnych koncernów: Bayer, światowej klasy innowacyjnej firmy działającej w obszarach Life Science, oraz MaterialScience, jednego z liderów w sektorze polimerów – ogłosił prezes koncernu Bayer, dr Marijn Dekkers. Dodał, że obie spółki mają przed sobą doskonałe perspektywy w swoich branżach. Przewiduje się, że poziom zatrudnienia w najbliższych kilku latach nie zmieni się – zarówno w skali globalnej, jak i w samych Niemczech.

MaterialScience uzyska bezpośredni dostęp do rynku kapitałowego


W ostatnich latach punkt ciężkości koncernu Bayer przesunął się w dużym stopniu w stronę działalności w obszarze Life Science, o czym świadczy udane wprowadzenie nowych produktów farmaceutycznych, trwające obecnie prace nad nabyciem od amerykańskiego koncernu Merck & Co. Inc. części działalności związanej z produktami leczniczymi dostępnymi bez recepty, a także bardzo udane prace nad rozwojem aktywności w obszarze CropScience. Celem planowanych zmian jest pozytywny rozwój tych działań poprzez dalsze inwestycje przyczyniające się do wzrostu. Dlatego po przeprowadzeniu normalnej oceny portfela biznesowego, Zarząd podjął decyzję o koncentracji na tych właśnie obszarach. Obszar Life Science obecnie generuje ok. 70% naszych przychodów ze sprzedaży i 88% wyniku EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych.

Planuje się wprowadzenie pionu MaterialScience jako odrębnego podmiotu na giełdę papierów wartościowych w ciągu kolejnych 12-18 miesięcy. Istotnym powodem tej decyzji jest zapewnienie pionowi MaterialScience bezpośredniego dostępu do kapitału, który umożliwi jego rozwój. Zapewnienie odpowiedniego dostępu do kapitału w ramach Grupy Bayer nie jest już możliwe ze względu na znaczne potrzeby inwestycyjne w obszarach Life Science – w celu ich rozwoju zarówno organicznego, jako i poprzez wzrost zewnętrzny. Ponadto MaterialScience jako odrębna spółka będzie mogła w pełni dostosować własne struktury organizacyjne i procesy, a także kulturę korporacyjną, do swojego otoczenia branżowego i modelu biznesowego.

Bayer utrzyma zrównoważony portfel

Spółki wchodzące w skład Grupy Bayer w jej przyszłym kształcie zanotowały w roku 2013 sprzedaż proforma na poziomie ok. 29 mld EUR. Będą zatrudniać łącznie 99 tys. osób, w tym 29.500 w Niemczech. Siedzibą spółki pozostanie Leverkusen.

– Koncern Bayer będzie nadal przedsiębiorstwem posiadającym atrakcyjny i zrównowa-żony portfel, koncentrując się przede wszystkim na wzroście organicznym – wyjaśnił dr Marijn Dekkers. W tym celu spółka zamierza zwiększyć wydatki na działalność badawczo-rozwojową, selektywnie wzmacniać wczesne badania na styku obszarów HealthCare i CropScience oraz nadal prowadzić dotychczas udaną komercjalizację produktów farmaceutycznych wprowadzonych do oferty w ostatnim czasie. Koncern spodziewa się, że nowowprowadzone produkty łącznie wygenerują roczną sprzedaż na poziomie co najmniej 7,5 mld EUR.

Odrębny podmiot MaterialScience: większa elastyczność w obliczu globalnej konkurencji

– Jesteśmy przekonani, że dzięki statusowi odrębnego podmiotu, MaterialScience będzie w stanie wykorzystać swoją siłę w warunkach globalnej konkurencji jeszcze szybciej, bardziej skutecznie i elastyczniej – podkreślił dr Marijn Dekkers. Dostosowanie strategii i kultury korporacyjnej tego podmiotu do przywództwa technologicznego i kosztowego, w połączeniu ze zdolnością podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych i portfelowych, stwarza MaterialScience najlepsze możliwości rozwoju na bardzo konkurencyjnym rynku. Zdaniem dr Dekkersa, obejmuje to bezpośredni dostęp do rynku kapitałowego – w efekcie nowy podmiot nie będzie musiał konkurować z pionami Life Science o środki na inwestycje w przyszłości.

– MaterialScience już teraz jest obszarem o dobrej pozycji, w ramach którego działają bardzo nowoczesne, konkurencyjne i duże zakłady. Stopniowo inwestowaliśmy w te zakłady, nawet w trudnych ekonomicznie czasach – zaakcentował dr Marijn Dekkers, za przykład podając działające na światową skalę zakłady produkcyjne w Szanghaju (Chiny) oraz nowy zakład TDI w niemieckim Dormagen, którego oficjalne otwarcie ma nastąpić w grudniu. W latach 2009-2013 koncern Bayer zainwestował łącznie ponad 3,8 mld EUR w nieruchomości, maszyny i urządzenia oraz prace badawczo-rozwojowe na potrzeby obszaru MaterialScience.

Po planowanym wprowadzeniu na giełdę MaterialScience będzie czwartą co do wielkości spółką chemiczną w Europie. Globalna sprzedaż pionu MaterialScience w 2013 r. wyniosła ponad 11 mld EUR (dane proforma). Nowa spółka powinna zatrudniać w skali całego świata ok. 16.800 osób, w tym ok. 6.500 w Niemczech. Podmiot ten otrzyma nową nazwę i oddzielną tożsamość, a jego siedziba będę nadal mieścić się w Leverkusen.


Bayer: Science For A Better Life
Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Bayer, jako firma-wynalazca, wyznacza trendy w obszarze badań. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Jednocześnie, firma Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firma odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju i działa jako odpowiedzialny społecznie i etycznie korporacyjny obywatel. W roku podatkowym 2013, firma Bayer zatrudniała 113,200 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 40.2 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.2 mld €, a wydatki na badania i rozwój kształtowały się na poziomie 3.2 mld €.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl
Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer, na Twitterze: https://twitter.com/Bayer oraz na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska

Kontakt:

Monika Lechowska, tel. 22 572 35 16,
E-mail: email

Günter Forneck, tel. +49 214 30-50446
E-mail: email

Christian Hartel, Tel. +49 214 30-47686
E-mail: email

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.