18 grudnia 2014

Bayer wspiera wybitnych polskich naukowców

Warszawa, 18 grudnia 2014 – Dr hab. Mariusz Kruk z Instytutu Kariologii w Warszawie został laureatem tegorocznej Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Nagrodą Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego uhonorowano prof. Dorotę Darmochwał-Kolarz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Te niezwykle cenione w środowisku medycznym nagrody ufundowała firma Bayer, a wręczono je 18 grudnia podczas gali w Filharmonii Narodowej. Obok ogromnego prestiżu, nagrody mają również wymiar finansowy (wartość każdej z nich to 5 000 EUR).

Dr hab. n. med Mariusz Kruk pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Jego aktywność zawodowa i naukowa obejmuje kardiologię inwazyjną oraz inwazyjne i nieinwazyjne techniki obrazowania naczyń wieńcowych. Jest autorem wielu prac oryginalnych z zakresu ostrych zespołów wieńcowych i obrazowania wieńcowego, współredaktorem pierwszej w Polsce monografii poświęconej nieinwazyjnym metodom obrazowania sercowo-naczyniowego oraz zgłoszenia patentowego z zakresu kardiologii interwencyjnej. Nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznano w uznaniu wybitnych osiągnięć za badania dotyczące określenia roli tomografii komputerowej w ocenie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Prof. dr hab. Dorota Darmochwał-Kolarz pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Główne zainteresowania naukowe laureatki dotyczą zagadnień etiopatogenezy nadciśnienia towarzyszącego ciąży. Prof. D.Darmochwał-Kolarz jest współautorką czternastu rozdziałów w podręcznikach i monografiach. Jest również recenzentem w kilkudziesięciu czasopismach o zasięgu międzynarodowym z listy filadelfijskiej. Była kierownikiem oraz głównym wykonawcą czterech projektów badawczych KBN, MNiSW oraz NCN zakończonych z wyróżnieniem.
Cykl prac opublikowanych w latach 2007-2014 dotyczył roli zaburzeń immunologicznych w etiopatogenezie nadciśnienia towarzyszącego ciąży. Zainteresowania zawodowe laureatki dotyczą opieki nad pacjentkami z ciążą wysokiego ryzyka, zwłaszcza z nadciśnieniem towarzyszącym oraz z chorobami autoimmunologicznymi.
Kapituła Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w uznaniu dokonań naukowych i osiągniętego najwyższego wskaźnika cytowania w światowej literaturze przyznała nagrodę jednogłośnie.

- Obie Nagrody są niezwykle cenione w środowisku medycznym. Jesteśmy niezwykle dumni, że już od kilkunastu lat możemy wspólnie promować wybitnych polskich naukowców w tych tak istotnych dziedzinach medycyny. Pasja do nauki i dążenie do poprawy jakości ludzkiego życia to filozofia bliska naszej firmie. Doskonale ilustruje to nasze motto: „Bayer: Science For A Better Life” – mówi dr Beata Kozłowska-Boszko, Dyrektor Departamentu Medycznego firmy Bayer.

Każda z Nagród wręczana jest w drodze konkursu raz w roku młodym lekarzom, którzy mają na swoim koncie znaczące sukcesy naukowe, nierzadko również na arenie międzynarodowej. Kapitułę Nagród Prezesów Polskich Towarzystw: Kardiologicznego i Ginekologicznego tworzą najwybitniejsze autorytety w tych dziedzinach, w tym prezesi i wiceprezesi obu towarzystw a także konsultanci krajowi i wojewódzcy tych specjalizacji.

Kontakt w Bayer Sp. z o.o.
Anna Kanmaz , Tel.: +48 22 572 35 06
E-Mail: Anna.Kanmaz@bayer.com


Bayer HealthCare
Grupa Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Bayer HealthCare, spółka zależna Bayer AG, której roczna sprzedaż wynosi ponad 18,9 mld EUR (2013), jest jedną z wiodących światowych firm innowacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i medycyny. Działalność firmy obejmuje segment Animal Health, Consumer Care, Medical Care oraz Pharmaceuticals. Celem Bayer HealthCare jest dostarczenie innowacyjnych produktów służących ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej zarówno ludzi, jak i zwierząt na całym świecie. Bayer HealthCare zatrudnia łącznie 56 000 pracowników (2013) w ponad 100 krajach na całym świecie.
Więcej informacji na stronie www.healthcare.bayer.com. Odwiedź nas również na Facebooku: https://www.facebook.com/healthcare.bayer oraz na Twitterze: www.twitter.com/BayerHealthCare


Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.