04 czerwca 2018

7 czerwca Bayer planuje zakończyć przejęcie Monsanto

Leverkusen, 4 czerwca 2018 r. –, Bayer planuje zakończenie transakcji zakupu Monsanto 7 czerwca - po otrzymaniu wszelkich wymaganych zezwoleń. – Przejęcie Monsanto stanowi strategiczny etap na drodze do wzmocnienia naszej wiodącej działalności w obszarach zdrowia oraz żywienia. Podwojenie wymiaru naszej działalności w obszarze rolnictwa i stworzenie czołowego innowatora w branży rolnej zapewni nam pozycję umożliwiającą lepszą obsługę naszych klientów oraz uwolni potencjał długofalowego wzrostu w tym sektorze – podkreślił Werner Baumann, prezes zarządu Bayer AG.

 • Największe przejęcie w historii spółki podwoi rozmiary jej działalności w branży
  rolniczej
 • Wiodący innowator w dziedzinie rolnictwa, którego nakłady pro forma na badania
  i rozwój w 2017 roku sięgnęły 2,4 mld euro
 • Oczekuje się, że transakcja przyniesie istotne korzyści
 • Bayer potwierdza swoje zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju
  oraz zaangażowania interesariuszy
 • Bayer zachowa dotychczasową nazwę

Przedstawiciele Bayer poinformowali o zamiarze przejęcia Monsanto w maju 2016, a we wrześniu podpisano z amerykańską spółką umowę zakupu jej udziałów w cenie 128 dol. za akcję. Obecnie odpowiada to łącznej kwocie około 63 mld dol., po uwzględnieniu w koszcie niespłaconego zadłużenia Monsanto na dzień 28 lutego 2018 r. W ramach procedury mającej na celu uzyskanie zezwoleń właściwych organów regulacyjnych, Bayer wyraził zgodę na zbycie swoich wybranych jednostek aktywów, które w 2017 r. osiągnęły sprzedaż na poziomie 2,2 mld euro, a ich łączna podstawowa cena zakupu wyniosła 7,6 mld euro. Uwzględniając Monsanto oraz zbywane części działalności, w 2017 roku rozmiary działalności w obszarach zdrowia oraz rolnictwa były zasadniczo porównywalne, osiągając łącznie sprzedaż pro forma o wartości około 45 mld euro, wliczając w to przychody Crop Science ze sprzedaży na poziomie około 20 mld euro. W roku 2017 obie spółki zatrudniały w sumie (uwzględniając zbywane aktywa) niespełna 115 tys. pracowników.

Oczekuje się, że przejęcie przyniesie istotne korzyści. Według prognoz Bayer, pozytywnego oddziaływania na przychody z działalności podstawowej należy spodziewać się od 2019 roku. Od 2021 roku wkład ten ma pod względem procentowym osiągnąć wartość dwucyfrową. Bayer spodziewa się ponadto, że od 2022 roku wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych i po skorygowaniu o majątek zbywany zwiększy się o 1,2 mld dol. rocznie z tytułu synergii.

W celu przejęcia spółki Monsanto, na potrzeby Bayer przygotowano wstępne finansowanie pomostowe o wartości 57 mld dol. Zgodnie z komunikatem z września 2016 roku, kwota ta jest refinansowana poprzez transakcje na kapitale własnym oraz transakcje finansowania dłużnego, z których część została już zrealizowana. Ostatecznym środkiem kapitałowym będzie ogłoszona wczoraj emisja akcji z prawem poboru.

Bayer stanie się wyłącznym udziałowcem Monsanto z dniem 7 czerwca. Zgodnie z warunkiem dopuszczalności, postawionym przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, integracja Monsanto z Bayer może się odbyć niezwłocznie po zakończeniu zbycia aktywów na rzecz spółki BASF. Należy oczekiwać, że nastąpi to w terminie około dwóch miesięcy. – Przez ostatnie dwa lata skrupulatnie przygotowaliśmy się do zbliżającej się integracji. Nasze bogate doświadczenie w dziedzinie integracji innych dużych spółek dowodzi, że proces ten może być i będzie udany – podkreślił prezes Baumann.

Bayer pozostanie przy swojej dotychczasowej nazwie. Nazwa Monsanto nie będzie stosowana. Przejęte produkty zachowają swoje marki i zostaną włączone do portfolio Bayer.

Pełna oferta innowacyjnych technologii i rozwiązań

– Innowacje są niezbędne, by w zrównoważony sposób wytwarzać zdrowszą, bezpieczniejszą i bardziej przystępną żywność dla rosnącej populacji. Połączenie obu organizacji umożliwi nam szybsze wprowadzanie innowacji oraz przyśpieszy dostarczanie rozwiązań odpowiadających indywidualnym potrzebom rolników na całym świecie – powiedział Liam Condon, członek zarządu Bayer i prezes działu Crop Science. – W przyszłości nasze zespoły w laboratoriach oraz w terenie będą w stanie wykazać się o wiele bardziej holistycznym podejściem do innowacyjności, odpowiadając na olbrzymie wyzwania stojące przed nami w rolnictwie.

Po uwzględnieniu Monsanto oraz zbywanych aktywów, łączne nakłady Bayer na badania i rozwój w 2017 roku wyniosłyby ok. 5,7 mld euro. Z tej kwoty 2,4 mld euro w ujęciu pro forma połączone podmioty wydałyby w obszarze rolnictwa.

Silniejsze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności

Bayer ma pełną świadomość wzmożonej odpowiedzialności, jaką pociąga za sobą wiodąca pozycja w sektorze rolniczym. Bayer będzie w dalszym ciągu umacnia swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jako lider, Bayer dokłada wszelkich starań na rzecz utrzymania najwyższych standardów etycznych i odpowiedzialności, poprawiając dostępność w obszarze żywienia i zdrowia oraz w dalszym ciągu ograniczając swoje oddziaływanie na środowisko. – Będziemy podchodzić równie rygorystycznie do osiągania naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak czynimy to w przypadku celów finansowych – podkreślił Werner Baumann.

Bayer dąży również do dalszego rozszerzania zaangażowania interesariuszy. – Naszym celem jest pogłębienie dialogu społecznego – dodał prezes Baumann. – Wsłuchamy się w głosy krytyków, podejmując współpracę wszędzie tam, gdzie odnajdziemy wspólny mianownik. Rolnictwo jest zbyt ważną dziedziną, by jego postęp hamowały różnice ideologiczne. Musimy ze sobą rozmawiać. Musimy wzajemnie się słuchać. Tylko w ten sposób zbudujemy porozumienie.

Uwagi dla wydawców:

Bayer organizuje konferencję prasową (w języku angielskim) na ten temat –dzisiaj – 4 czerwca . Można ją oglądać na żywo na stronie www.live.bayer.com: - webcast wystąpienia Wernera Baumanna oraz sesja pytań i odpowiedzi (początek ok. godz. 10:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego) - nagranie konferencji prasowej (dostępne będzie w ciągu dnia)

Dalsze informacje dostępne w Internecie na stronie www.news.bayer.com - treść wystąpienia Wernera Baumanna wraz ze slajdami prezentacji (dostępne od ok. g. 10:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego)

Ostrzeżenia dotyczące informacji odnoszących się do przyszłości
Pewne treści zawarte w niniejszym komunikacie mogą stanowić informacje o charakterze oświadczeń dotyczących przyszłości. Rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od przewidywanych lub prognozowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić, to m.in. ryzyko, że strony nie będą w stanie osiągnąć oczekiwanych synergii i efektywności operacyjnej połączenia w oczekiwanych ramach czasowych (lub w ogóle), a także pomyślnie zintegrować działalności spółki Monsanto Company (zwanej dalej „Monsanto”) z działalnością spółki Bayer Aktiengesellschaft (zwanej dalej „Bayer”); integracja taka może być trudniejsza, bardziej czasochłonna bądź kosztowniejsza niż oczekiwano; przychody z transakcji mogą być niższe niż oczekiwano; koszty operacyjne, utrata klientów i zakłócenia w działalności (w tym trudności w utrzymywaniu relacji z pracownikami, klientami lub dostawcami) mogą być wyższe bądź bardziej znaczące niż oczekiwano po zrealizowaniu transakcji; retencja niektórych kluczowych pracowników Monsanto; zdolność stron do spełnienia oczekiwań dotyczących księgowej i podatkowej strony połączenia; wpływ refinansowania kredytów zaciągniętych na potrzeby transakcji, wpływ zadłużenia zaciągniętego przez Bayer w związku z transakcją oraz potencjalny wpływ na rating zadłużenia Bayer; skutki połączenia Bayer i Monsanto, w tym przyszła sytuacja finansowa połączonej organizacji, wyniki operacyjne, strategia i plany; inne czynniki wyszczególnione w rocznym sprawozdaniu Monsanto na formularzu 10-K złożonym w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2017 r. oraz w innych dokumentach Monsanto złożonych w SEC, które są dostępne pod adresem http://www.sec.gov oraz na stronie internetowej Monsanto pod adresem www.monsanto.com; oraz inne czynniki omawiane w sprawozdaniach publicznych Bayer, które są dostępne na stronie internetowej Bayer pod adresem www.bayer.com. Bayer nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji informacji zawartych w niniejszym komunikacie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Czytelników ostrzega się przed nadmiernym zaufaniem do oświadczeń dotyczących przyszłości, które dotyczą wyłącznie tego dnia, w którym zostały sformułowane.