15 września 2016

Bayer i Monsanto tworzą światowego lidera w branży rolniczej

  • Realizacja wspólnej wizji zintegrowanej oferty dla rolnictwa, dostarczanie udoskonalonych rozwiązań plantatorom i utworzenie wiodącej platformy innowacji dla rolnictwa przyszłości.
  • Oferta gotówkowa w postaci 128 USD za akcję stanowi dla akcjonariuszy Monsanto premię w wysokości 44 proc. Łączna wartość transakcji wynosi 66 mld USD.
  • Istotny potencjał tworzenia wartości przy spodziewanych całkowitych oszczędnościach z tytułu synergii po trzecim roku wynoszących 1,5 mld USD; dodatkowe korzyści płynące z integracji rozwiązań w kolejnych latach.
  • Akcjonariusze spółki Bayer odniosą korzyść w postaci spodziewanego wzrostu zysku na akcję (EPS) w pierwszym roku po zamknięciu transakcji oraz średniego dwucyfrowego wzrostu EPS po trzech latach.
  • Zobowiązanie do utrzymania silnej obecności w Stanach Zjednoczonych, ulokowanie globalnego centrum działalności połączonych spółek w segmencie nasion i cech genetycznych oraz centrali na obszar Ameryki Północnej w St. Louis

Leverkusen / St. Louis, 14 września 2016 – Bayer i Monsanto poinformowały dziś o podpisaniu ostatecznego porozumienia w sprawie fuzji, w ramach którego Bayer dokona przejęcia Monsanto, płacąc 128 USD za akcję w transakcji gotówkowej. Rada Dyrektorów Monsanto, a także Zarząd i Rada Nadzorcza spółki Bayer jednogłośnie zatwierdziły porozumienie. W odniesieniu do ceny zamknięcia akcji Monsanto z 9 maja 2016, a więc z dnia poprzedzającego przedłożenie Monsanto pierwszej pisemnej oferty przez firmę Bayer, propozycja zawiera premię w wysokości 44 proc.

– Z przyjemnością informujemy o połączeniu naszych dwóch wielkich organizacji. Stanowi to znaczący krok naprzód dla naszej jednostki Crop Science i umacnia wiodącą pozycję firmy Bayer jako globalnego innowatora w dziedzinie Life Science, zajmującego czołowe miejsce w głównych segmentach swojej działalności. Niesie także za sobą znaczne korzyści dla naszych akcjonariuszy, klientów, pracowników i społeczeństwa – podkreślił Werner Baumann, prezes Bayer AG.

– Dzisiejszy komunikat jest poświadczeniem wszystkich naszych osiągnięć oraz wartości, jaką stworzyliśmy dla naszych akcjonariuszy w Monsanto. Wierzymy, że połączenie ze spółką Bayer stanowi najbardziej przekonującą korzyść dla naszych udziałowców, bez wątpienia ze względu na gotówkowy charakter transakcji – powiedział Hugh Grant, prezes i dyrektor wykonawczy Monsanto.

Udoskonalone rozwiązania dla plantatorów
Transakcja łączy ze sobą dwie różne, lecz w znacznym stopniu uzupełniające się firmy. Połączone spółki skorzystają z wiodącej pozycji, jaką Monsanto zajmuje w segmentach nasion i cech genetycznych, a także z platformy Climate Corporation oraz bogatej oferty Bayer w zakresie środków ochrony roślin przeznaczonych do kompleksowych zastosowań i upraw we wszystkich kluczowych regionach geograficznych. W efekcie rolnicy zyskają do dyspozycji szeroką gamę rozwiązań zaspokajających ich bieżące i przyszłe potrzeby, w tym udoskonalonych rozwiązań w dziedzinie nasion i cech genetycznych, rolnictwa cyfrowego i ochrony upraw.

Połączeniu ulegnie również potencjał innowacyjności obu wiodących spółek i platformy technologii badawczo-rozwojowych, których roczny budżet pro forma wynosi w przybliżeniu 2,5 mld EUR. W średnim i długim okresie połączone spółki będą w stanie przyspieszyć innowacje i zapewnić klientom udoskonalone rozwiązania oraz zoptymalizowaną paletę produktów w oparciu o wnioski z analiz agronomicznych, wsparte przez zastosowanie „cyfrowego rolnictwa” (Digital Farming). Wskutek tego rolnicy mogą oczekiwać znaczących i trwałych korzyści: od poprawy poziomu zaopatrzenia i wygody po wyższe plony, lepszą ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

– Rolnictwo jest źródłem jednego z największych współczesnych wyzwań: jak w sposób bezpieczny dla środowiska wykarmić dodatkowe 3 miliardy ludzi, którzy do 2050 roku pojawią się na świecie. Obydwie spółki wierzą, że to wyzwanie wymaga nowego podejścia, systematycznie łączącego wiedzę w dziedzinie nasion, cech genetycznych i środków ochrony roślin (także biologicznych), z głębokim zaangażowaniem w innowacje i zrównoważone praktyki rolnicze – powiedział Liam Condon, członek zarządu Bayer AG i dyrektor działu Crop Science.

– Wkraczamy w nową erę rolnictwa – która niesie za sobą wielkie wyzwania, domagające się nowych, zrównoważonych rozwiązań i technologii, umożliwiających rolnikom zwiększenie produkcji przy ograniczeniu nakładów. Dokładnie temu ma służyć połączenie ze spółką Bayer – zapewnieniu platformy innowacji, która powiąże asortyment produktów ochrony roślin Bayer z naszej światowej klasy nasionami i cechami genetycznymi oraz narzędziami z dziedziny cyfrowego rolnictwa, by pomóc plantatorom w przezwyciężeniu przeszkód w przyszłości. Wspólnie Monsanto i Bayer będą czerpać ze swojej dumnej tradycji i godnej szacunku historii innowacji w rolnictwie, zapewniając rolnikom jeszcze bardziej wszechstronną i bogatą paletę rozwiązań – zaakcentował Hugh Grant.

Tworzenie wartości
Wartość sprzedaży pro forma obydwu firm sięgnęła w 2015 roku 23 mld EUR. Utworzona po ich połączeniu spółka zdobędzie pozycję umożliwiającą jej udział w branży rolnej charakteryzującej się potencjałem znacznego długoterminowego wzrostu. Bayer spodziewa się, że - poza atrakcyjnym potencjałem długookresowego tworzenia wartości - transakcja zapewni udziałowcom wzrost zysku na akcję (EPS) w pierwszym pełnym roku po zrealizowaniu transakcji oraz średni dwucyfrowy wzrost EPS po trzech latach. Firma Bayer potwierdziła założenia dotyczące synergii w zakresie sprzedaży i kosztów, poczynione w analizie due diligence i oczekuje, że po trzecim roku łączne oszczędności z tytułu synergii zwiększą roczny EBITDA o blisko 1,5 mld USD, plus dodatkowe korzyści płynące z integracji oferty w kolejnych latach.

Finansowanie i warunki zamknięcia
Bayer planuje sfinansować transakcję zadłużeniem i nowym kapitałem. Kapitał o wartości w przybliżeniu 19 mld USD zostanie pozyskany z emisji obligacji zamiennych na akcje oraz praw poboru. Finansowanie pomostowe o wartości 57 mld USD zostanie zapewnione przez BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC i JP Morgan.

Firma Bayer posiada udokumentowaną zdolność do zdyscyplinowanego eliminowania dźwigni finansowej po dużych przejęciach i jest przekonana, że istotne przepływy finansowe wygenerowane przez połączone spółki przyczynią się do poprawy jej profilu finansowego. Celem firmy Bayer jest uzyskanie po transakcji oceny kredytowej na poziomie inwestycyjnym i osiągnięcie ratingu kredytowego na poziomie pojedynczego „A” w długim okresie.

Przejęcie podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, które obejmują m.in. uzyskanie zgody udziałowców Monsanto na porozumienie w sprawie połączenia, a także wszystkich wymaganych zatwierdzeń odpowiednich władz. Zamknięcia transakcji należy oczekiwać do końca 2017 r. Spółki będą skrupulatnie współpracować z władzami w celu zapewnienia udanej realizacji transakcji. Firma Bayer zobowiązała się do poniesienia opłaty w wysokości 2 mld USD na wypadek niedopełnienia przepisów antymonopolowych, potwierdzając tym samym swoją niezachwianą wiarę w uzyskanie niezbędnych zatwierdzeń.

Centrala i pracownicy
Globalne centrum działalności w segmencie nasion i cech genetycznych oraz centrala na obszar Ameryki Północnej dla połączonych spółek będą się mieścić w St. Louis w stanie Missouri. Globalna siedziba działu ochrony roślin i działu Crop Science znajdzie się w Monheim w Niemczech. Firma będzie obecna również w Durham w Karolinie Północnej oraz wielu innych lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Dział rolnictwa cyfrowego dla połączonych spółek ulokuje swoją centralę w San Francisco w Kalifornii.

– Połączenie stanowi wielką szansę dla pracowników, którzy znajdą się na czele innowacji w naszym sektorze. Transakcja wzmacnia również silne przywiązanie firmy Bayer do rynku amerykańskiego, wynikające ze 150 lat naszej historii. Działamy na terenie 25 stanów, zatrudniając ponad 12 tysięcy ludzi w całym kraju. Jestem przekonany, że Monsanto rozkwitnie jako część jednej z najbardziej szanowanych i darzonych zaufaniem spółek na świecie – powiedział Baumann.

Firma Bayer ma bogate doświadczenie w dziedzinie udanej integracji przejęć pod względem biznesowym, geograficznym i kulturowym, pozostaje też przywiązana do swojej silnej kultury innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Doradztwo w sprawie transakcji
BofA Merrill Lynch i Credit Suisse działają w charakterze głównych doradców finansowych firmy Bayer i banków strukturyzujących, a także zapewniają finansowanie transakcji; Rothschild zachował pozycję dodatkowego doradcy finansowego firmy Bayer. Doradztwo prawne firmie Bayer zapewniają Sullivan & Cromwell LLP (fuzje i przejęcia) oraz Allen & Overy LLP (finansowanie).

Morgan Stanley & Co. i Ducera Partners występują w charakterze doradców finansowych. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz występują w charakterze doradców prawnych spółki Monsanto.

Contact:

Bayer:

Günter Forneck, phone +49 214 30-50446 Email: guenter.forneck@bayer.com

Christian Hartel, phone +49 214 30-47686 Email: christian.hartel@bayer.com

Monsanto: Lee Quarles, phone +1-314-694-2330

Biuro Prasowe Bayer w Polsce
Omega Communication
Aleksandra Stasiak
Email: astasiak@communication.pl

Bayer: Science For A Better Life Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2015, grupa Bayer zatrudniała 117 000 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 46,3 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,3 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która weszła na giełdę 6 października 2015 jako nowa firma Covestro.

Oświadczenia dotyczące prognoz Niektóre stwierdzenia, umieszczone w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności, mogą mieć charakter prognoz. Faktyczne wydarzenia przyszłe mogą zasadniczo różnić się od zawartych w niniejszym oświadczeniu prognoz. Wśród czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wydarzenia przyszłe będą miały zasadniczo odmienny charakter, należy wymienić niepewność związana z terminem transakcji; możliwość braku osiągnięcia przez strony oczekiwanej synergii i wydajności operacyjnej po połączeniu w ramach oczekiwań czasowych lub brak możliwości zintegrowania działalności operacyjnej firmy Monsanto („Monsanto”) z działalnością operacyjną Bayer Aktiengesellschaft („Bayer”); podwyższony stopień trudności integracji firm; wydłużony okres integracji firm; podwyższone koszty integracji firm; niższe dochody transakcji w stosunku do oczekiwanych; koszty operacyjne, utrata klientów oraz zakłócenia w funkcjonowaniu firmy (w tym trudności w utrzymaniu kontaktu z pracownikami, klientami bądź dostawcami) mogą być większe bezpośrednio po ogłoszeniu transakcji; retencja kluczowych pracowników Monsanto; ryzyko związane z odwróceniem uwagi kadry zarządzającej od bieżącego funkcjonowania firmy spowodowane zaangażowaniem w transakcję; opóźnienie w terminowym wydaniu warunków zakończenia transakcji, opóźnienie w terminowym wydaniu zgód wymaganych do przeprowadzenia transakcji na oczekiwanych warunkach lub w ramach przygotowanego harmonogramu; możliwość spełniania wymagań przez strony związanych z presją czasu, zakończeniem i rozliczeniem czynności podatkowych związanych z połączeniem; wpływ zadłużenia, poniesionego przez Bayer z związku z transakcją, oraz potencjalny wpływ na rating zadłużenia Bayer; skutki połączenia biznesowego firm Bayer i Monsanto, w tym przyszła sytuacja finansowa połączonych firm, ich wyniki operacyjne, strategia i plany; inne czynniki wskazane w Raporcie Rocznym Monsanto, w formularzu 10-K złożonym do amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (SEC) za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2016 roku oraz inne dokumenty złożone przez Monsanto do SEC, dostępne na stronie internetowej http://www.sec.gov oraz na stronie internetowej Monsanto www.monsanto.com; oraz inne czynniki analizowane w raportach przygotowanych przez firmę Bayer, dostępnych na stronie internetowej firmy Bayer pod adresem www.bayer.com. Bayer i Monsanto nie składają zobowiązań dotyczących aktualizacji informacji w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności z wyłączeniem odnośnych przepisów. Należy z wnikliwą ostrożnością zapoznać się ze sformułowaniami o prognozach wyrażanych w takim brzmieniu w dniu ich publikacji.

Informacje dodatkowe – gdzie je odnaleźć Niniejszy komunikat dotyczy proponowanego połączenia firm Monsanto i Bayer. W związku z planowanym połączeniem, firmy Monsanto i Bayer zamierzają złożyć odpowiednie dokumenty w amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (Securities and Exchange Commission – SEC), w tym oświadczenie dot. akcjonariuszy Monsanto wedle Regulacji 14A (tzw. informacja dla akcjonariuszy). Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych bądź zaproszenia do jakiegokolwiek głosowania lub wyrażenia akceptacji, ani też nie stanowi zamiennika informacji dla akcjonariuszy ani żadnego innego dokumentu, który może zostać złożony przez Monsanto w amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (Securities and Exchange Commission – SEC) bądź przekazać swoim akcjonariuszom w nawiązaniu do proponowanego połączenia. AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI MONSANTO NINIEJSZYM ZALECA SIĘ ZAPOZNANIE Z MATERIAŁAMI PRZEKAZANYMI AMERYKAŃSKIEJ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD (SEC), WŁĄCZYWSZY INFORMACJĘ DLA AKCJONARIUSZY NIEZWŁOCZNIE PO ICH UDOSTĘPNIENIU, PONIEWAŻ ICH TREŚĆ ZAWIERAĆ BĘDZIE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ TRANSKCJI. Inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych będą mogli otrzymać ww. dokumenty (wedle ich dostępności) bezpłatnie na stronie internetowej amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd http://www.sec.gov i na stronie internetowej firmy Monsanto: www.monsanto.com. Ponadto akcjonariusze Monsanto otrzymają informację o możliwym terminie nieodpłatnej dostępności ww. dokumentów od firmy Monsanto. Ponadto ww. dokumenty (wedle ich dostępności) można uzyskać nieodpłatnie po skierowaniu wniosku pod adresem Corporate Secretary, Monsanto Company, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167 lub po kontakcie telefonicznym pod numerem (314) 694-8148.

Pozyskanie pełnomocnictw
Udział firm Monsanto, Bayer oraz dyrektorów i innych osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w ww. firmach może okazać się konieczny w celu pozyskania pełnomocnictw od posiadaczy akcji zwykłych Monsanto z uwagi na planowaną transakcję. Dane dotyczące dyrektorów i innych osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w firmie Monsanto zostały umieszczone w informacji dla akcjonariuszy zawartej w sprawozdaniu z rocznego spotkania udziałowców Monsanto (2016) na formularzu 10-K dla roku obrotowego zakończonego dn. 31.08.2015, złożonego w amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (Securities and Exchange Commission – SEC) dn. 29.10.2015. Pozostałe informacje (wedle ich dostępności) dotyczące podmiotów biorących udział w pozyskiwaniu pełnomocnictw wraz z opisem ich pośrednich i bezpośrednich korzyści (np. z uwagi na uczestnictwo w holdingach udziałowców) zostaną umieszczone w informacji dla akcjonariuszy składanej w amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (Securities and Exchange Commission – SEC) w odniesieniu do planowanej transakcji.