16 sierpnia 2018

Bayer: Warunki rozpoczęcia integracji z Monsanto są już spełnione

Leverkusen, 16 sierpnia 2018 – Integracja spółki Monsanto z Bayer może się już rozpocząć – w czwartek zakończono proces zbycia przez Bayer na rzecz spółki BASF wybranych podmiotów zajmujących się uprawami roślin o łącznym wolumenie sprzedaży wynoszącym ok. 2,2 mld euro. Bayer stał się wyłącznym właścicielem Monsanto wcześniej – 7 czerwca br.

Jeden z wymogów Departamentu Sprawiedliwości USA nie pozostawiał żadnych wątpliwości: zarówno Bayer, jak i Monsanto miały pozostawać odrębnymi organizacjami i działać rozdzielnie aż do chwili ukończenia operacji zbycia aktywów na rzecz spółki BASF – obecnie jesteśmy świadkami sfinalizowania tej dywestycji.

Przejęcie Monsanto stanowi inaugurację funkcjonowania wiodącej organizacji w sektorze rolniczym – organizacji o wielkiej sile innowacji, bogatym portfolio produktów i najwyższych standardach etycznych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiciele Bayer wyrazili przekonanie, że przejęcie Monsanto wniesie już w 2019 roku dodatni wkład w podstawowy zysk na akcję – z dwucyfrowym udziałem procentowym począwszy od roku 2021. Od 2022 roku spodziewany jest roczny wkład do EBITDA w wysokości 1,2 mld USD (przed zakładanymi efektami synergii). Ponadto Bayer będzie w dalszym ciągu wzmacniać swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W komentarzu do wyroku sądowego związanego z glifosatem, jaki zapadł w kalifornijskim sądzie dn. 10 sierpnia 2018 roku, przedstawiciele Bayer podkreślili, że decyzja ta jest sprzeczna z dowodami naukowymi, dziesięcioleciami rzeczywistych badań i wnioskami regulatorów na całym świecie – jako że wszystkie potwierdzają bezpieczeństwo glifosatu i brak wpływu na powstawanie chłoniaka nieziarniczego. Narodowy Instytut Zdrowia (National Institutes of Health – NIH) potwierdził niedawno, że glifosat nie powoduje nowotworów. Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) i inne organy regulacyjne na całym świecie również stwierdziły, że glifosat można bezpiecznie stosować.

Wyrok sądu jest zatem tylko pierwszym krokiem w tej sprawie – jak poinformowali przedstawiciele Monsanto, pozostaje on przedmiotem wniosków pokontrolnych w sądzie procesowym oraz działań odwoławczych. Bayer stoi na stanowisku, że w ostatecznym rozrachunku sądy stwierdzą, że Monsanto i glifosat nie ponoszą odpowiedzialności za chorobę pana Dewayne’a Johnsona.

Ze względu na wyżej wymieniony wymóg rozdzielenia prowadzonej działalności, jaki nałożył Departament Sprawiedliwości USA, przedstawicielom Bayer nie udzielono dostępu do szczegółowych informacji wewnętrznych dostępnych w Monsanto. W tych warunkach przedstawicielom Bayer nie wolno było wpływać na obszary związane z działalnością Monsanto, a tym samym możliwości Bayer pozwalające na aktywny i szczegółowy komentarz były bardzo ograniczona. Dzisiaj jednak Bayer zyskuje również możliwość aktywnego zaangażowania się w postępowania sądowe dotyczące glifosatu oraz we wszelkie inne spory prawne, takie jak na przykład potencjalne roszczenia odszkodowawcze związane z produktem Dicamba.

Ostrzeżenia dotyczące informacji odnoszących się do przyszłości
Pewne treści zawarte w niniejszym komunikacie mogą stanowić informacje o charakterze oświadczeń dotyczących przyszłości. Rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od przewidywanych lub prognozowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić, to m.in niepewność co do terminu transakcji; możliwość, że strony nie będą w stanie osiągnąć oczekiwanych synergii i efektywności operacyjnej połączenia w oczekiwanych ramach czasowych lub w ogóle, a także pomyślnie zintegrować działalności Monsanto z działalnością Bayer; integracja taka może być trudniejsza, bardziej czasochłonna bądź kosztowniejsza niż oczekiwano; przychody z transakcji mogą być niższe niż oczekiwano; koszty operacyjne, utrata klientów i zakłócenia w działalności (w tym między innymi trudności w utrzymywaniu relacji z pracownikami, klientami lub dostawcami) mogą być wyższe niż oczekiwano po ogłoszeniu transakcji; retencja niektórych kluczowych pracowników Monsanto; ryzyko związane z zakłóceniem uwagi kadry kierowniczej w związku z bieżącą działalnością biznesową w związku z transakcją; warunki sfinalizowania transakcji mogą nie być spełnione lub nie można będzie uzyskać wymaganych prawem zgód na oczekiwanych warunkach lub zgodnie z przewidywanym harmonogramem; zdolność stron do spełnienia oczekiwań dotyczących harmonogramu, ukończenia oraz księgowego i podatkowego traktowania połączenia; wpływ refinansowania kredytów zaciągniętych na potrzeby transakcji, wpływ zadłużenia zaciągniętego przez Bayer w związku z transakcją oraz potencjalny wpływ na rating zadłużenia Bayer; skutki połączenia Bayer i Monsanto, w tym przyszła sytuacja finansowa połączonej organizacji, wyniki operacyjne, strategia i plany; inne czynniki wyszczególnione w rocznym sprawozdaniu Monsanto na formularzu 10-K złożonym w SEC za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2017 r. oraz w innych dokumentach Monsanto złożonych w SEC, które są dostępne pod adresem http://www.sec.gov oraz na stronie internetowej Monsanto pod adresem www.monsanto.com; oraz inne czynniki omawiane w sprawozdaniach publicznych Bayer, które są dostępne na stronie internetowej Bayer pod adresem www.bayer.com. Bayer i Monsanto nie przyjmują na siebie obowiązku aktualizacji informacji zawartych w niniejszym komunikacie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Czytelników ostrzega się przed nadmiernym zaufaniem do oświadczeń dotyczących przyszłości, które dotyczą wyłącznie tego dnia, w którym zostały sformułowane.