27 lipca 2018

Bayer złoży odwołanie od niedawnego orzeczenia Sądu Unii Europejskiej w sprawie neonikotynoidów

Monheim, 27 lipca 2018 r. – Bayer wniesie odwołanie od niedawnego orzeczenia Sądu Unii Europejskiej w sprawie T-429/13. Spółka obawia się, że ogłoszony w maju werdykt może mieć daleko idące konsekwencje dla pewności i przewidywalności zezwoleń na wprowadzenie substancji czynnych do obrotu w Unii Europejskiej (UE). Odwołując się od orzeczenia, Bayer wnioskuje o ponowne rozważenie niektórych ogólnych interpretacji przepisów dotyczących ochrony roślin przyjętych przez sąd. Interpretacje te mogą mieć znaczenie wykraczające poza omawianą sprawę, a Bayer jest zdania, że są one pozbawione podstaw prawnych.

Bayer pragnąłby podkreślić, że szanuje europejską procedurę legislacyjną i przyjmuje niedawną decyzję krajów członkowskich UE o szerokim ograniczeniu stosowania niektórych neonikotynoidów w rolnictwie. W efekcie spółka wycofała dokumentację dotyczącą klotianidyny z trwającej już procedury odnowienia dopuszczenia do obrotu.

Bayer podtrzymuje bezpieczeństwo swoich produktów – zatwierdzonych przez władze na całym świecie – i ponownie podkreśla korzyści, jakie neonikotynoidy przynoszą rolnikom w zakresie skutecznego zwalczania szkodników.



Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach I prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.