29 maja 2018

Departament Sprawiedliwości USA warunkowo zatwierdza proponowane przez Bayer przejęcie spółki Monsanto

Do zintegrowania działalności operacyjnej Bayer i Monsanto dojdzie niezwłocznie po zbyciu aktywów na rzecz spółki BASF.

Leverkusen, 29 maja 2018 – We wtorek Bayer otrzymał warunkową zgodę Wydziału Antymonopolowego Departamentu Sprawiedliwości USA na planowane przejęcie spółki Monsanto. – Aprobata Departamentu Sprawiedliwości zbliża nas do celu, jakim jest stworzenie wiodącej firmy sektora rolniczego – podkreślił Werner Baumann, prezes Bayer. – Chcemy wesprzeć rolników na całym świecie w pozyskiwaniu jeszcze bardziej wartościowej żywności z bardziej zrównoważonych upraw – dodał Baumann. Bayer pozyskał dotychczas niemal wszystkie zgody, które są niezbędne do zamknięcia transakcji. Firma spodziewa się otrzymania wszelkich należnych zezwoleń, wymaganych do sfinalizowania transakcji, w najbliższym czasie.

Bayer będzie jedynym udziałowcem spółki Monsanto Company po otrzymaniu wspomnianych zezwoleń. Zgodnie z warunkową zgodą, wydaną przez Departament Sprawiedliwości, integracja Monsanto z Bayer może nastąpić niezwłocznie po przeprowadzeniu zbycia aktywów na rzecz spółki BASF. Przewiduje się, że nastąpi to za około dwa miesiące.

Informacje o Bayer
Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2017 grupa Bayer zatrudniała ok. 99 800 pracowników, a wielkość sprzedaży wyniosła 35 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,4 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,5 mld €. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com

Kontakt:
Christian Hartel, tel. +49 214 30-47686
e-mail: christian.hartel@bayer.com

dr Rolf Ackermann, tel. +49 214 30-41782
e-mail: rolf.ackermann@bayer.com

Dalsze informacje opublikowano na stronie www.bayer.com
ha (2018-0161E)

Ostrzeżenia dotyczące informacji odnoszących się do przyszłości
Pewne treści zawarte w niniejszym komunikacie mogą stanowić informacje o charakterze oświadczeń dotyczących przyszłości. Rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od przewidywanych lub prognozowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić, to m.in niepewność co do terminu transakcji; możliwość, że strony nie będą w stanie osiągnąć oczekiwanych synergii i efektywności operacyjnej połączenia w oczekiwanych ramach czasowych lub w ogóle, a także pomyślnie zintegrować działalności Monsanto z działalnością Bayer; integracja taka może być trudniejsza, bardziej czasochłonna bądź kosztowniejsza niż oczekiwano; przychody z transakcji mogą być niższe niż oczekiwano; koszty operacyjne, utrata klientów i zakłócenia w działalności (w tym między innymi trudności w utrzymywaniu relacji z pracownikami, klientami lub dostawcami) mogą być wyższe niż oczekiwano po ogłoszeniu transakcji; retencja niektórych kluczowych pracowników Monsanto; ryzyko związane z zakłóceniem uwagi kadry kierowniczej w związku z bieżącą działalnością biznesową w związku z transakcją; warunki sfinalizowania transakcji mogą nie być spełnione lub nie można będzie uzyskać wymaganych prawem zgód na oczekiwanych warunkach lub zgodnie z przewidywanym harmonogramem; zdolność stron do spełnienia oczekiwań dotyczących harmonogramu, ukończenia oraz księgowego i podatkowego traktowania połączenia; wpływ refinansowania kredytów zaciągniętych na potrzeby transakcji, wpływ zadłużenia zaciągniętego przez Bayer w związku z transakcją oraz potencjalny wpływ na rating zadłużenia Bayer; skutki połączenia Bayer i Monsanto, w tym przyszła sytuacja finansowa połączonej organizacji, wyniki operacyjne, strategia i plany; inne czynniki wyszczególnione w rocznym sprawozdaniu Monsanto na formularzu 10-K złożonym w SEC za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2017 r. oraz w innych dokumentach Monsanto złożonych w SEC, które są dostępne pod adresem http://www.sec.gov oraz na stronie internetowej Monsanto pod adresem www.monsanto.com; oraz inne czynniki omawiane w sprawozdaniach publicznych Bayer, które są dostępne na stronie internetowej Bayer pod adresem www.bayer.com. Bayer i Monsanto nie przyjmują na siebie obowiązku aktualizacji informacji zawartych w niniejszym komunikacie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Czytelników ostrzega się przed nadmiernym zaufaniem do oświadczeń dotyczących przyszłości, które dotyczą wyłącznie tego dnia, w którym zostały sformułowane.