26 października 2016

Dobre wyniki Bayer – porozumienie w sprawie nabycia Monsanto

Sprzedaż Grupy wzrosła o 2,3% (3,5% po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego) do poziomu 11 262 mln euro. Dział Pharmaceuticals utrzymuje bardzo dobry trend wzrostowy. Umiarkowany wzrost sprzedaży w dziale Consumer Health. Dobre wyniki działu Crop Science pomimo niezmiennie trudnego środowiska rynkowego. Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA) – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – wzrósł o 6,0% do poziomu 2 682 mln euro. Dochód netto zwiększył się o 18,8% i wyniósł 1 187 mln euro. Zysk podstawowy na jedną akcję wzrósł o 2,4% do poziomu 1,73 euro. Podniesienie prognoz dla zysku podstawowego na jedną akcję. Porozumienie w sprawie nabycia spółki Monsanto prowadzi do wyłonienia się globalnego lidera w sektorze rolnictwa

Leverkusen, 26 października 2016 – Grupa Bayer utrzymała w trzecim kwartale 2016 roku trend wzrostowy i poczyniła poważny strategiczny krok poprzez uzgodnienie nabycia spółki Monsanto. – Ogłoszenie osiągnięcia porozumienia w sprawie nabycia spółki Monsanto to strategiczny kamień milowy w historii Bayer. Rozpoczynamy proces tworzenia globalnego lidera w sektorze rolnictwa, a jednocześnie wzmacniania wiodącej pozycji w branży Life Science – podsumował Werner Baumann, prezes zarządu Bayer, podczas środowej prezentacji raportu śródrocznego za trzeci kwartał.

Werner Baumann podkreślił, że w trzecim kwartale spółka odnotowała także bardzo dobre wyniki z działalności operacyjnej. W obszarze Life Science firma Bayer osiągnęła pozytywny ogólny wzrost sprzedaży i zysku. Bardzo dobre wyniki odnotował ponownie dział Pharmaceuticals. Ostatnio wprowadzone produkty wykazały dalszą silną tendencję wzrostową. Dział Consumer Health zwiększył sprzedaż po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego, ale poziom EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych znalazł się poniżej poziomu, osiągniętego w roku poprzednim. Wynik działalności operacyjnej działu Crop Science utrzymał się na poziomie podobnym do ubiegłego roku – pomimo niezmiennie trudnego środowiska biznesowego. Dział Animal Health odnotował wzrost sprzedaży i zysku. Sprzedaż Covestro nieco się zwiększyła (po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego), a przy tym odnotowano znaczący wzrost EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych. Prognozy wyników za cały rok pozostają pozytywne. Bayer zwiększa prognozę zysku podstawowego na jedną akcję.

Sprzedaż Grupy Bayer wzrosła w trzecim kwartale o 2,3% (3,5% po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego) i wyniosła 11 262 mln euro (11 004 mln EUR w III kw. 2015 r.). Poziom EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 6,0%, osiągając wynik 2 682 mln euro (2 530 mln EUR w III kw. 2015 r.). EBIT wzrósł o 14,2% do poziomu 1 795 mln euro (1 572 mln EUR w III kw. 2015 r.) po uwzględnieniu opłat nadzwyczajnych w wysokości 125 mln euro (204 mln EUR w III kw. 2015 r.). Opłaty te obejmowały głównie kwotę 52 mln euro związaną z uzgodnionym nabyciem spółki Monsanto, 49 mln euro z tytułu środków służących zwiększeniu wydajności oraz kwotę 23 mln EUR związaną z integracją nabytych przedsiębiorstw. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 8,1% i wyniósł 1 920 mln euro (1 776 mln EUR w III kw. 2015 r.). Dochód netto wzrósł o 18,8%, osiągając poziom 1 187 mln euro (999 mln EUR w III kw. 2015 r.), natomiast zysk podstawowy na jedną akcję z działalności kontynuowanej odnotował wzrost o 2,4% i wyniósł 1,73 euro (1,69 EUR w III kw. 2015 roku).

Przepływy pieniężne brutto z działalności kontynuowanej wzrosły znacząco – o 36,1% do poziomu 1 951 mln euro (1 434 mln EUR w III kw. 2015 r.) między innymi dzięki wzrostowi EBIT. Dzięki obniżeniu poziomu środków pieniężnych, zablokowanych w kapitale obrotowym, przepływy pieniężne netto również istotnie wzrosły (o 31,0%) i wyniosły 3 053 mln euro (2 330 mln EUR w III kw. 2015 r.). Zadłużenie finansowe netto obniżyło się o 2,0 mld euro z poziomu 17,8 mld euro na dzień 30 czerwca 2016 roku do 15,8 mld euro na dzień 30 września 2016 roku – głównie z powodu wpływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Wysoki wzrost sprzedaży i zysku w dziale Pharmaceuticals

Sprzedaż leków na receptę (z działu Pharmaceuticals) odnotowała zachęcający wzrost o 7,3% (7,6% po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego) i wyniosła 4 152 mln euro (3 870 mln EUR w III kw. 2015 roku). – Nasze ostatnio wprowadzone produkty (przeciwzakrzepowe, okulistyczne, onkologiczne i stosowane w leczeniu nadciśnienia płucnego) wykazały dalszą silną tendencję wzrostową – podkreślił Werner Baumann. Łącznie odnotowały one sprzedaż na poziomie 1 395 mln euro (1 082 mln EUR w III kw. 2015).

Poziom EBITDA, osiągnięty przez dział Pharmaceuticals przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, wzrósł znacząco o 13,4%, osiągając wynik 1 421 mln euro (1 253 mln EUR w III kw. 2015 roku), chociaż inwestycje na badania i rozwój pozostały nieproporcjonalnie wysokie. Jeden z czynników, wpływających na wzrost zysku, stanowiła bardzo wysoka tendencja wzrostowa działalności, zwłaszcza w zakresie nowych produktów. Innym czynnikiem był fakt, iż spółce Bayer udało się utrzymać wydatki z tytułu sprzedaży na podobnym poziomie rok do roku.

Umiarkowany rozwój działalności w dziale Consumer Health

Sprzedaż produktów wydawanych bez recepty - OTC (z działu Consumer Health) utrzymała się na podobnym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego – 1 425 mln euro (1 424 mln EUR w III kw. 2015 roku). Po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego wzrost sprzedaży sięgnął 3,6%. Po korekcie z tytułu kursów wymiany odnotowano wzrost wyników działalności w regionach Ameryki Łacińskiej/Afryki/Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej oraz Azji/Pacyfiku. Niemniej jednak w Europie sprzedaż nieznacznie spadła w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego, w którym odnotowano dobre wyniki.

Poziom EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych dla działu Consumer Health spadł o 3,5% i wyniósł 328 mln euro (340 mln EUR w III kw. 2015 roku). Wpływ wzrostu sprzedaży na zyski nie okazał się wystarczający, by zrównoważyć wysoki koszt sprzedawanych towarów oraz negatywny wpływ kursów wymiany, wynoszący ok. 20 mln euro.

Dobre wyniki działu Crop Science w niezmiennie trudnym środowisku rynkowym

Sprzedaż w sektorze rolnictwa (dział Crop Science) wyniosła 2 057 mln euro (2 081 mln EUR w III kw. 2015 roku). Oznacza to spadek o 1,2% według opublikowanych danych. Po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego sprzedaż utrzymała się na podobnym poziomie (rok do roku). – Dział Crop Science osiągnął dobre wyniki w niezmiennie trudnym środowisku rynkowym – podkreślił Werner Baumann. Sprzedaż produktów do ochrony zbiorów i nasion zachowała stały poziom w porównaniu do roku ubiegłego – pomimo utrzymującego się niekorzystnego środowiska biznesowego, zwłaszcza na terenie Ameryki Łacińskiej. Sprzedaż w dziale Crop Science odnotowała pomyślny wzrost w Europie (+5,8% po korekcie z tytułu kursów wymiany) oraz Ameryce Północnej (+5,7% po korekcie z tytułu kursów wymiany). Sprzedaż w regionie Azji/Pacyfiku wzrosła (+1,1% po korekcie z tytułu kursów wymiany), ale zmalała w regionie Ameryki Łacińskiej/Afryki/Bliskiego Wschodu (-5,3% po korekcie z tytułu kursów wymiany).

Wśród produktów do ochrony zbiorów sprzedaż środków grzybobójczych wzrosła o 8,1% (po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego), zaś sprzedaż środków owadobójczych znacząco zmalała (-16,8% po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego). W porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się też sprzedaż środków chwastobójczych (-1,0% po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego) i produktów do pielęgnacji nasion (-3,7% po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego). Tendencje w zakresie sprzedaży nasion były bardzo pozytywne – sprzedaż wzrosła o 21,6% (po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego). Produkty Environmental Science także odnotowały pokaźny wzrost sprzedaży o 17,7% (po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego).

Poziom EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych dla działu Crop Science wzrósł o 0,6% i wyniósł 318 mln euro (316 mln EUR w III kw. 2015 roku). Wyższe ceny sprzedaży i pozytywny wpływ kursów wymiany w wysokości 80 mln euro zostały zrównoważone między innymi niższym wolumenem, wyższymi odpisami aktualizującymi wartość należności i wyższymi wydatkami na badania i rozwój.

Dział Animal Health odnotował wzrost sprzedaży i zysku

Sprzedaż działu Animal Health firmy Bayer wzrosła o 0,8% (2,5% po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego) i wyniosła 360 mln euro (357 mln EUR w III kw. 2015 roku). Szczególnie pozytywne okazały się tendencje w regionie Azji/Pacyfiku. Sprzedaż wzrosła także w Europie, natomiast w Ameryce Północnej nieznacznie zmalała. Sprzedaż obroży chroniącej przed pchłami i kleszczami Foresto™ kształtowała się pozytywnie we wszystkich regionach i wzrosła o 19,2% (po korekcie z tytułu kursów wymiany). Sprzedaż produktów zabezpieczających przed pchłami, kleszczami i pasożytami z rodziny Advantage™ utrzymała się na poziomie podobnym do wyników analogicznego kwartału ubiegłego roku. Poziom EBITDA – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – dla działu Animal Health wzrósł o 6,0% i wyniósł 89 mln euro (84 mln EUR w III kw. 2015 roku) – przede wszystkim ze względu na zwiększenie wolumenu i wzrost cen oraz niższe koszty sprzedaży. Czynniki te zostały zrównoważone przez wzrost kosztu sprzedawanych towarów oraz wydatków na badania i rozwój.

Znaczący wzrost zysków Covestro

Sprzedaż Covestro w III kwartale wyniosła 3 004 mln euro (3 009 mln EUR w III kw. 2015 roku). Utrzymała się na podobnym poziomie rok do roku według danych opublikowanych (-0,2%), a po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego wzrosła o 1,0%. Ogólny wolumen wzrósł rok do roku (szczególnie w zakresie produktów poliwęglanowych i poliuretanowych). Ceny sprzedaży uległy obniżeniu we wszystkich jednostkach biznesowych. Poziom EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 19,5% i wyniósł 564 mln euro (472 mln EUR w III kw. 2015 roku). Wzrost ten wynika głównie z niższych cen surowców oraz wyższych wolumenów, które kompensują z nadwyżką spadek cen sprzedaży. Zyski zostały ograniczone ze względu na negatywny wpływ kursów wymiany wynoszący ok. 10 mln euro.

Dochód netto znacząco wyższy w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy

Sprzedaż Grupy w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 roku wzrosła o 0,4% (3,0% po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego) do poziomu 34 949 mln euro (34 800 mln EUR w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku). Poziom EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych odnotował pozytywny wzrost o 9,4%, osiągając wynik 9 123 mln euro (8 340 mln EUR w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku). Wynikało to ze znaczącego wzrostu wolumenu sprzedaży i niższych kosztów sprzedawanych towarów. Bayer osiągnęła ten dobry wynik pomimo skutków dyssynergii płynących z prawnej niezależności Covestro oraz sprzedaży działu Diabetes Care wraz z wyższymi wydatkami na badania i rozwój. Negatywny wpływ na zysk w wysokości ok. 100 mln euro wywarły kursy wymiany. Dochód netto wzrósł o 16,6%, osiągając poziom 4 078 mln euro (3 497 mln EUR w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku), a zysk podstawowy na jedną akcję z działalności kontynuowanej wzrósł o 7,1% i wyniósł 6,15 euro (5,74 EUR w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 roku).

Pewność co do wyników za cały 2016 rok

Dla całej Grupy Bayer, włączając Covestro, Bayer nadal planuje w 2016 roku sprzedaż na poziomie 46-47 mld euro. W dalszym ciągu odpowiada to wzrostowi procentowemu o niską jednocyfrową liczbę (po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego). Tak jak wcześniej, Bayer planuje wzrost procentowy EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych o wysoką jednocyfrową liczbę. Celem Bayer jest obecnie także zwiększenie procentowe zysku podstawowego na jedną akcję z działalności kontynuowanej o wysoką jednocyfrową liczbę (wcześniej o średnią lub wysoką jednocyfrową liczbę). Uwzględniono tutaj także włączenie Covestro na poziomie ok. 64% od 19 kwietnia 2016 r. (ok. 69% od 1 stycznia do 18 kwietnia 2016 roku).

Bayer w dalszym ciągu planuje sprzedaż na poziomie ok. 35 mld euro dla obszaru Life Science, tj. dla Grupy Bayer z wyłączeniem Covestro. Nadal odpowiada to wzrostowi procentowemu o średnią jednocyfrową liczbę (po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego) zgodnie z wcześniejszymi prognozami. Podobnie jak wcześniej, Bayer planuje wzrost procentowy EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych o średnią lub wysoką jednocyfrową liczbę. Plan ten uwzględnia efekt dyssynergii w wysokości 130 mln EUR wynikający z prawnej niezależności Covestro i ograniczenia inwestycji.

W przypadku działu Pharmaceuticals Bayer nadal oczekuje ukształtowania się sprzedaży na poziomie powyżej 16 mld euro. Tak jak wcześniej, odpowiada to wzrostowi procentowemu o wysoką jednocyfrową liczbę po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego. Bayer podtrzymuje plan zwiększenia sprzedaży ostatnio wprowadzonych produktów działu Pharmaceuticals do poziomu 5,5 mld euro. Spółka nadal spodziewa się wzrostu EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych na poziomie kilkunastu procent i ma na celu zwiększenie marży EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych.

W przypadku działu Consumer Health Bayer spodziewa się sprzedaży w wysokości ok. 6 mld euro. Podobnie jak wcześniej, spółka planuje wzrost procentowy sprzedaży o parę- bądź kilkanaście procent po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego. Nadal oczekuje się, że EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych utrzyma się na poziomie roku poprzedniego.

W świetle utrzymującego się niekorzystnego środowiska rynkowego Bayer nadal spodziewa się, że sprzedaż dla działu Crop Science będzie zbliżona do roku ubiegłego po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego. Tak jak wcześniej, odpowiada to sprzedaży na poziomie ok. 10 mld euro według opublikowanych danych. Bayer w dalszym ciągu spodziewa się spadku EBITDA dla tego działu przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych o niską jednocyfrową liczbę.

Dla działu Animal Health Bayer spodziewa się w dalszym ciągu sprzedaży nieco wyższej niż w roku ubiegłym i nadal planuje wzrost procentowy po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego o niską lub średnią jednocyfrową liczbę. Spółka oczekuje obecnie, że EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych dla działu Animal Health utrzyma poziom osiągnięty w roku ubiegłym (wcześniej oczekiwano wzrostu procentowego o niską lub średnią jednocyfrową liczbę).

W 2016 roku Covestro nadal spodziewa się spadku sprzedaży. Wynik EBIDTA za cały rok po uwzględnieniu pozycji nadzwyczajnych oczekiwany jest na poziomie ok. 1,9 mld euro (wcześniej spodziewano się co najmniej poziomu z roku ubiegłego za drugą połowę 2016 roku).

„Bayer i Monsanto doskonale do siebie pasują”

Firma Bayer poczyniła ważny krok 14 września 2016 roku, gdy podpisano porozumienie zobowiązujące do nabycia spółki Monsanto w cenie 128 USD za akcję, co stanowi transakcję o wartości ok. 66 mld USD. – Krok ten jest całkowicie logiczny – podkreśla Werner Baumann. – Te dwie spółki doskonale do siebie pasują i idealnie się uzupełniają. Połączymy siły w poszukiwaniu rozwiązań jednego z poważniejszych wyzwań stojących przed społeczeństwem: jak zapewnić dostępność żywności dla rosnącej globalnej populacji w sposób ekologicznie zrównoważony. Portfolio spółki Bayer zostanie dopasowane do potrzeb klientów na całym świecie – od działalności komercyjnej na dużą skalę w Stanach Zjednoczonych po gospodarstwa małorolne w Indiach. Transakcja ta podlega zwyczajowo przyjętym warunkom finalizacji, w tym zatwierdzeniu umowy fuzji przez większość akcjonariuszy Monsanto oraz otrzymanie niezbędnych aprobat ze strony odpowiednich organów antymonopolowych i innych władz. Spółka Bayer rozpoczęła procedurę uzyskiwania tych aprobat. Bayer zamierza złożyć niezbędny wniosek w Stanach Zjednoczonych przed końcem tego roku, a w Unii Europejskiej prawdopodobnie w I kwartale 2017 roku. Finansowanie transakcji przebiega z powodzeniem – na początku października spółka Bayer zakończyła proces syndykacji 57 mld USD kredytów bankowych. Refinansowanie na rynkach kapitałowych będzie zależało od panujących na nich warunków rynkowych i może być zrealizowane częściowo na długo przed sfinalizowaniem transakcji, którego Bayer spodziewa się pod koniec 2017 roku.

Uwagi dla mediów:

Poniższe tabele zawierają kluczowe dane dla Grupy Bayer oraz jej działów za III kwartał i pierwsze dziewięć miesięcy 2016 roku.

Kompletne sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2016 r. opublikowano na stronie www.quarterly-report-2016-q3.bayer.com

Dodatkowe materiały umieszczono na stronie www.live.bayer.com:

Aktualny materiał filmowy na temat spółki można zamówić na stronie www.tv-footage.bayer.com.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.bayer.com oraz www.advancingtogether.com.

Najważniejsze dane Grupy Bayer za III kwartał i pierwsze 9 miesięcy 2016 roku

(z działalności kontynuowanej – dane za rok ubiegły zostały powtórzone)

Grupa Bayer
(mln EUR)

III kw. 2015

III kw. 2016

Zmiana
w %

9 m-cy 2015

9 m-cy 2016

Zmiana
w %

Sprzedaż

11 004

11 262

+2,3

34 800

34 949

+0,4

EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

2 530

2 682

+6,0

8 340

9 123

+9,4

EBIT

1 572

1 795

+14,2

5 320

6 253

+17,5

Pozycje nadzwyczajne

(204)

(126)

-

(703)

(501)

-

EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

1 776

1 920

+8,1

6 023

6 754

+12,1

Dochód netto *

999

1 187

+18,8

3 497

4 078

+16,6

Zysk za akcję (EUR) *

1,21

1,43

+18,2

4,23

4,93

+16,5

Zysk podstawowy za akcję (EUR)

1,69

1,73

+2,4

5,74

6,15

+7,1

Liczba pracowników ••

117 639

116 176

-2,1

117 639

116 176

-2,1

Pharmaceuticals
(mln EUR)

III kw. 2015

III kw. 2016

Zmiana
w %

9 m-cy 2015

9 m-cy 2016

Zmiana
w %

Sprzedaż

3 870

4 152

+7,3

11 322

12 145

+7,3

EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

1 253

1 421

+13,4

3 531

4 034

+14,2

EBIT

940

1 097

+16,7

2 459

2 783

+13,2

Pozycje nadzwyczajne

(7)

(6)

-

(109)

(248)

-

EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

947

1 103

+16,5

2 568

3 031

+18,0

Consumer Health
(mln EUR)

03 2015

III kw. 2016

Zmiana
w %

9 m-cy 2015

9 m-cy 2016

Zmiana
w %

Sprzedaż

1 424

1 425

+0,1

4 570

4 498

-1,6

EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

340

328

-3,5

1 071

1 039

-3,0

EBIT

209

194

-7,2

574

627

+9,2

Pozycje nadzwyczajne

(32)

(29)

-

(182)

(93)

-

EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

241

223

-7,5

756

720

-4,8

Crop Science
(mln EUR)

III kw. 2015

III kw. 2016

Zmiana
w %

9 m-cy 2015

9 m-cy 2016

Zmiana
w %

Sprzedaż

2 081

2 057

-1,2

7 723

7 611

-2,7

EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

316

318

+0,6

2 059

2 070

+0,5

EBIT

187

135

-27,8

1 603

1 602

-0,1

Pozycje nadzwyczajne

(4)

(71)

-

(79)

(104)

-

EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

191

206

+7,9

1 682

1 706

+1,4

Animal Health
(mln EUR)

III kw. 2015

III kw. 2016

Zmiana
w %

9 m-cy 2015

9 m-cy 2016

Zmiana
w %

Sprzedaż

357

360

+0,8

1 171

1 194

+2,0

EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

84

89

+6,0

306

311

+1,6

EBIT

70

81

+15,7

240

288

+20,0

Pozycje nadzwyczajne

(7)

(1)

-

(45)

(2)

-

EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

77

82

+6,5

285

290

+1,8

Covestro
(mln EUR)

03 2015

III kw. 2016

Zmiana

w %

9 m-cy 2015

9 m-cy 2016

Zmiana

w %

Sprzedaż

3 009

3 004

-0,2

9 208

8 829

-4,1

EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

472

664

+19,5

1 402

1 611

+14,9

EBIT

217

398

+83,4

714

1 101

+54,2

Pozycje nadzwyczajne

(87)

0

-

(188)

0

-

EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

304

398

+30,9

902

1 101

+22,1

EBIT(DA) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych i zysk podstawowy za akcję nie zostały zdefiniowane w ramach Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, a zatem powinny zostać uznane jedynie za informacje dodatkowe. Definicję tych wskaźników opublikowano w aktualnym sprawozdaniu rocznym dostępnym na stronie www.bayer.com.

* W tym z działalności zaprzestanej / ** w przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu

O firmie Bayer

Bayer: Science For A Better Life
Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2015, grupa Bayer zatrudniała 117 000 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 46,3 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,3 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która weszła na giełdę 6 października 2015 jako nowa firma Covestro.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl

Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer, na Twitterze: https://twitter.com/Bayer, na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska 

 

Kontakt:

Günter Forneck, phone +49 214 30 50446

Email: guenter.forneck@bayer.com

Christian Hartel, phone +49 214 30 47686

Email: christian.hartel@bayer.com

Oświadczenia dotyczące prognoz

Niektóre stwierdzenia, umieszczone w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności, mogą mieć charakter prognoz. Faktyczne wydarzenia przyszłe mogą zasadniczo różnić się od zawartych w niniejszym oświadczeniu prognoz. Wśród czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wydarzenia przyszłe będą miały zasadniczo odmienny charakter, należy wymienić: ryzyko braku poparcia transakcji przez akcjonariuszy firmy Monsanto („Monsanto”); niepewność związana z terminem transakcji; możliwość braku osiągnięcia przez strony oczekiwanej synergii i wydajności operacyjnej po połączeniu w ramach oczekiwań czasowych lub brak możliwości zintegrowania działalności operacyjnej Monsanto z działalnością operacyjną Bayer Aktiengesellschaft („Bayer”);  podwyższony stopień trudności integracji firm; wydłużony okres integracji firm; podwyższone koszty integracji firm; niższe dochody transakcji w stosunku do oczekiwanych; koszty operacyjne, utrata klientów oraz zakłócenia w funkcjonowaniu firmy (w tym trudności w utrzymaniu kontaktu z pracownikami, klientami bądź dostawcami) mogą być większe bezpośrednio po transakcji; retencja kluczowych pracowników Monsanto; ryzyko związane z odwróceniem uwagi kadry zarządzającej od bieżącego funkcjonowania firmy spowodowane zaangażowaniem w transakcję; opóźnienie w terminowym wydaniu warunków zakończenia transakcji, opóźnienie w terminowym wydaniu zgód wymaganych do przeprowadzenia transakcji na oczekiwanych warunkach lub w ramach przygotowanego harmonogramu; możliwość spełniania wymagań przez strony związanych z presją czasu, zakończeniem i rozliczeniem czynności podatkowych związanych z połączeniem; wpływ zadłużenia, poniesionego przez Bayer z związku z transakcją, oraz potencjalny wpływ na rating zadłużenia Bayer; skutki połączenia biznesowego firm Bayer i Monsanto, w tym przyszła sytuacja finansowa połączonych firm, ich wyniki operacyjne, strategia i plany; inne czynniki  wskazane w Raporcie Rocznym Monsanto, w formularzu 10-K złożonym do amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (SEC) za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2016 roku oraz inne dokumenty złożone przez Monsanto do SEC, dostępne na stronie internetowej http://www.sec.gov oraz na stronie internetowej Monsanto www.monsanto.com; oraz inne czynniki analizowane w raportach przygotowanych przez firmę Bayer, dostępnych na stronie internetowej firmy Bayer pod adresem www.bayer.com. Bayer i Monsanto nie składają zobowiązań dotyczących aktualizacji informacji w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności z wyłączeniem odnośnych przepisów. Należy z wnikliwą ostrożnością zapoznać się ze sformułowaniami o prognozach wyrażanych w takim brzmieniu w dniu ich publikacji.

Informacje dodatkowe – gdzie je odnaleźć

Niniejszy komunikat dotyczy proponowanego połączenia firmy Monsanto („Monsanto”) i Spółki Akcyjnej Bayer („Bayer”). W związku z planowanym połączeniem, firmy Monsanto i Bayer zamierzają złożyć odpowiednie dokumenty w amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (U.S. Securities and Exchange Commission – „SEC”). Monsanto złożyło w SEC wstępne  oświadczenie dot. akcjonariuszy wedle Regulacji 14A (tzw. informacja dla akcjonariuszy), a także wypełni i przedstawi akcjonariuszom Monsanto ostateczną informację dla akcjonariuszy, która zawierać będzie ważne informacje dotyczące proponowanej fuzji. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych bądź zaproszenia do jakiegokolwiek głosowania lub wyrażenia akceptacji, ani też nie stanowi zamiennika informacji dla akcjonariuszy ani żadnego innego dokumentu, który może zostać złożony przez Monsanto w amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (Securities and Exchange Commission – SEC) bądź przekazać swoim akcjonariuszom w nawiązaniu do proponowanego połączenia. AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI MONSANTO NINIEJSZYM ZALECA SIĘ ZAPOZNANIE Z MATERIAŁAMI PRZEKAZANYMI AMERYKAŃSKIEJ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD (SEC), WŁĄCZYWSZY  OSTATECZNĄ INFORMACJĘ DLA AKCJONARIUSZY NIEZWŁOCZNIE PO ICH UDOSTĘPNIENIU, PONIEWAŻ ICH TREŚĆ ZAWIERAĆ BĘDZIE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ TRANSKCJI. Inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych będą mogli otrzymać ww. dokumenty (wedle ich dostępności) bezpłatnie na stronie internetowej amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd http://www.sec.gov i na stronie internetowej firmy Monsanto: www.monsanto.com. Ponadto akcjonariusze Monsanto otrzymają informację o możliwym terminie nieodpłatnej dostępności ww. dokumentów od firmy Monsanto. Ponadto ww. dokumenty (wedle ich dostępności) można uzyskać nieodpłatnie po skierowaniu wniosku pod adresem Corporate Secretary, Monsanto Company, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167 lub po kontakcie telefonicznym pod numerem (314) 694-8148.

Pozyskanie pełnomocnictw

Udział firm Monsanto, Bayer oraz dyrektorów i innych osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w ww. firmach może okazać się konieczny w celu pozyskania pełnomocnictw od posiadaczy akcji zwykłych Monsanto z uwagi na planowaną transakcję. Dane dotyczące dyrektorów i innych osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w firmie Monsanto zostały umieszczone w informacji dla akcjonariuszy zawartej w sprawozdaniu z rocznego spotkania udziałowców Monsanto (2016) na formularzu 10-K dla roku obrotowego zakończonego dn. 31.08.2016, złożonego w amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (Securities and Exchange Commission – SEC) dn. 19.10.2016. Pozostałe informacje (wedle ich dostępności) dotyczące podmiotów biorących udział w pozyskiwaniu pełnomocnictw wraz z opisem ich pośrednich i bezpośrednich korzyści (np. z uwagi na uczestnictwo w holdingach udziałowców) zostaną umieszczone w informacji dla akcjonariuszy składanej w amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (Securities and Exchange Commission – SEC) w odniesieniu do planowanej transakcji.