31 października 2012

Bayer na prostej drodze do udanego podsumowania roku 2012

Leverkusen, 30. października 2012. Grupa Bayer pozostaje na ścieżce wzrostu. „Trend wzrostowy w naszej działalności w zakresie nauk przyrodniczych, tj. Healthcare i CropScience, utrzymywał się w trzecim kwartale 2012 roku” – powiedział we wtorek Prezes Zarządu dr Marijn Dekkers, po publikacji raportu śródrocznego. W segmencie Healthcare, w szczególności w obszarze produktów farmaceutycznych, wzrost był jeszcze silniejszy. W obszarze CropScience, silny rozwój, którego byliśmy świadkami w pierwszej połowie roku nie osłabł także w trzecim kwartale. W obszarze MaterialScience także odnotowaliśmy dobre kwartalne wyniki sprzedaży. Dochód netto okazał się jednak niższy roku do roku, a to ze względu na nadzwyczajne odpisy – w szczególności na koszty roszczeń prawnych i restrukturyzacji. W trzecim kwartale Grupa Bayer poczyniła także postępy ze strategicznego punktu widzenia – wyjaśnia Dekkers. Dodał, że spółka umocniła swoją działalność w obszarze nauk przyrodniczych poprzez przejęcia oraz poczyniła dalsze postępy w obszarze innowacyjności. „Pozostajemy na ścieżce do sukcesu – potwierdzamy nasze prognozy na rok 2012.”

Sprzedaż Grupy Bayer wzrosła w trzecim kwartale o 11,5% do poziomu 9,665 mln EUR (3. kwartał 2011: 8.670 mln EUR). Po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela, wzrost wyniósł 5,5%. Zysk przed uwzględnieniem odsetek i podatków (EBIT) spadł o 23,7% do poziomu 838 mln EUR (3. kwartał 2011: 1.099 mln EUR). Pozycje nadzwyczajne netto wyniosły ogółem minus 356 mln EUR (3. kwartał 2011: minus 75 mln EUR). W pozycjach tych uwzględniono kwotę 205 mln EUR, stanowiącą koszty dodatkowych działań w obszarze rachunkowości, głównie wynikających z dodatkowych roszczeń zgłoszonych, ale nie skierowanych na drogę sądową – we wszystkich sprawach związanych z doustnym środkiem antykoncepcyjnym Yasmin™/YAZ™, o których spółka Bayer jest poinformowana i co do których stoi na stanowisku potencjalnego zawarcia ugody (zakrzepica żył). Do pozycji nadzwyczajnych zaliczono także wydatki na restrukturyzację w kwocie 134 mln EUR.

Marża EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła o 1,7% do kwoty 1.194 mln EUR (3. kwartał 2011: 1.174 mln EUR). Zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych - wzrósł o 2,2% do poziomu 1,845 mln EUR (3. kwartał 2011: 1.805 mln EUR). Dochód netto spadł o 17,8% do poziomu 528 mln EUR (3. kwartał 2011: 642 mln EUR). Zysk podstawowy na jedną akcje wzrósł o 7,1% do 1,20 EUR (3. kwartał 2011: 1,12 EUR).

Przepływy środków pieniężnych brutto zmalały o 22,9% do poziomu 1.023 mln EUR (3. kwartał 2011: 1.327 mln EUR) – głównie za sprawą niższej marży EBIT. Z kolei przepływy środków pieniężnych netto wzrosły o 26,1% do kwoty 1.989 mln EUR (3. kwartał 2011: 1.577 mln EUR) za sprawą sezonowego spadku środków pieniężnych związanego z kapitałem obrotowym. Zobowiązania finansowe netto zmniejszyły się z poziomu 7,9 mld EUR na dzień 30. czerwca 2012 r. do 6,8 mld EUR na dzień 30. września 2012 r. dzięki przepływom środków pieniężnych z działalności operacyjnej.


Obszar HealthCare odnosi szczególne sukcesy w Ameryce Północnej i na rynkach wschodzących


Sprzedaż w podgrupie HealthCare wzrosła w trzecim kwartale o 12,4% do poziomu 4.719 mln EUR (3. kwartał 2011: 4.200 mln EUR). Po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela, wzrost wyniósł 5,5%. Do tego wzrostu przyczyniły się oba segmenty, tj. produkty farmaceutyczne i Consumer Health. „Działalność w obszarze HealthCare rozwijała się korzystnie, szczególnie w Ameryce Północnej i na rynkach wschodzących.” – podkreślił Dekkers. Tempo wzrostu nie uległo osłabieniu – zwłaszcza w Chinach.

Sprzedaż w segmencie produktów farmaceutycznych wzrosła o 13,0% (6,1% po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela) do poziomu 2.734 mln EUR. Jednym z najlepiej sprzedających się produktów w tym segmencie był środek przeciwezakrzepowy XareltoTM, który osiągnął najsilniejszy wzrost po wejściu na rynki w kolejnych krajach i po wprowadzeniu dodatkowych zaleceń do jego stosowania. Znaczący wzrost o 22,5% (po uwzględnieniu różnic kursowych) po stronie przychodów ze sprzedaży wkładki wewnątrzmacicznej uwalniającej hormony Mirena™ był efektem wzrostu wolumenów w Stanach Zjednoczonych. Sprzedaż leku przeciwcukrzycowego GlucobayTM rozwijała się szczególnie dobrze w Chinach, zyskując 23,5% (po uwzględnieniu różnic kursowych). Sprzedaż środka przeciwzakrzepowego KogenateTM także kształtowała się pozytywnie (wzrost po uwzględnieniu różnic kursowych wyniósł 8,9%) W tym przypadku, do wzrostu przyczynił się wzrost sprzedaży do partnera dystrybucyjnego oraz niestabilna sprzedaż w Australii. Wzrost sprzedaży stosowanego w chorobach nowotworowych leku Nexavar™ o 4,2% (po uwzględnieniu różnic kursowych) był efektem głównie wzrostów na rynku chińskim i w Stanach Zjednoczonych. Sprzedaż produktów z linii doustnych środków antykoncepcyjnych YAZ™/Yasmin™/Yasminelle™ osłabiła konkurencja ze strony generyków, szczególnie w Europie Zachodniej. Wzrosty sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej tylko częściowo zrekompensowały słabszą sprzedaż środków YAZ™/Yasmin™/Yasminelle™ - spadek sprzedaży w tej grupie wyniósł 4,0% (po uwzględnieniu różnic kursowych). Z kolei sprzedaż stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego leków Betaferon™/ Betaseron™ spadła o 6,1% (po uwzględnieniu różnic kursowych).

W segmencie ConsumerHealth, wzrost sprzedaży wyniósł 11,5% (4,7% po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela) do poziomu 1.985 mln EUR. Do tych wyników przyczyniły się wszystkie działy, szczególnie leki dostępne bez recepty (ConsumerCare) oraz oferowane przez spółkę leki weterynaryjne (Animal Health). W dziale ConsumerCare, sprzedaż środków do pielęgnacji skóry Bepanthen™/Bepanthol™ (19,5% po uwzględnieniu różnic kursowych) i środka przeciwgrzybiczego Canesten™ (18,4% po uwzględnieniu różnic kursowych) skorzystała na dodatkowych działaniach marketingowych w Europie. Z kolei w dziale Medical Care, sprzedaż linii mierników glukozy ContourTM kształowała się dobrze (+11,7% po uwzględnieniu różnic kursowych), z kolei w przypadku środków kontrastowych i sprzętu medycznego nastąpił nieznaczny spadek. Sprzedaż w grupie Animal Health napędzały produkty z linii AdvantageTM (środki przeciw pchłom, kleszczom i robakom). Sprzedaż tych produktów wzrosła o 25,1% (po uwzględnieniu różnic kursowych) w stosunku do słabszego trzeciego kwartału roku poprzedniego, głównie za sprawą wzrostów sprzedaży w Ameryce Północnej i sku-tecznym działaniom marketingowym.

Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w grupie HealthCare wzrosła o 5,8% do poziomu 1.297 mln EUR (3. kwartał 2011: 1.226 mln EUR), głównie dzięki dobrej sytuacji w obszarze środków farmaceutycznych i dodatnim różnicom kursowym.


Silny wzrost w obszarze CropScience w pierwszej połowie roku


„W obszarze produktów do zastosowania w rolnictwie, tempo wzrostu utrzymało się na prawie tym samym poziomie, co w pierwszej połowie.” – podkreślił Dekkers. Sprzedaż w podgrupie CropScience wzrosła o 19,0% (12,8% po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela) do poziomu 1.641 mln EUR (3. kwartał 2011: 1.379 mln EUR). Wzrost sprzedaży był szczególnie wyraźny w Europie i Ameryce Północnej, aczkolwiek w Ameryce Łacińskiej, Afryce i na Bliskim Wschodzie także był dwucyfrowy. Do wzrostu sprzedaży przyczyniła się pozytywna sytuacja na rynku, przy utrzymujących się wysokich cenach towarów rolnych.

Działalność w obszarze Crop Protection kształtowała się pozytywnie we wszystkich grupach i regionach. W grupie produktów Seed Growth (środki do zaprawiania nasion) spółka zanotowała szczególnie silny wzrost – o 23,7% (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela). W grupie środków grzybobójczych sytuacja także kształtowała się bardzo pozytywnie (wzrost o 15,5% po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela). Sprzedaż środków owadobójczych także znacznie wzrosła - o 7,5%, z kolei sprzedaż herbicydów wzrosła o 4,3% (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela).

W obszarze nasion wzrost sprzedaży wyniósł aż 39,1% (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela). Motorem tego wzrostu była sprzedaż w Ameryce Północnej – szczególnie nasion rzepaku. Sprzedaż nasion warzyw była na poziomie z roku poprzedniego. Sprzedaż zanotowana przez jednostkę Environmental Science wzrosła o 8,8% (po uwzględnieniu różnic kursowych).

Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w grupie CropScience wzrosła o 14,5% do kwoty 189 mln EUR (3. kwartał 2011: 165 mln EUR). Do wzrostu przyczyniły się przede wszystkim wyższe wolumeny i dodatnie różnice kursowe. Na poziom zysków pozytywny wpływ miał także postęp w realizacji programów poprawy wydajności. Nastąpił jednak wzrost kosztów produkcji i sprzedaży.


Wzrost wolumenu sprzedaży w grupie MaterialScience


Sprzedaż materiałów wysokich technologii wzrosła w trzecim kwartale o 8,1% (2,9% po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela) do poziomu 2.992 mln EUR (3. kwartał 2011: 2.768 mln EUR). „Do tego wzrostu przyczyniły się ogólnie wyższe wolumeny sprzedaży” – podsumował Dekkers. W Europie wolumeny pozostały na poziomie z roku poprzedniego, z kolei w pozostałych regionach spółka odnotowała zadowalający wzrost. Spadki ceny sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku zostały prawie zrównoważone wzrostami w pozostałych regionach.

Sprzedaż surowców do produkcji poliuretanów wzrosła o 10,2% (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela), głównie na skutek wyższych wolumenów we wszystkich grupach produktowych i regionach oraz podwyżek cen w wszystkich regionach za wyjątkiem Ameryki Północnej. Jednakże w obszarze poliwęglanów sprzedaż skurczyła się o 10,5% (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela) w porównaniu z silnym trzecim kwartałem roku ubiegłego. Przyczyną spadku były niższe wolumeny i ceny sprzedaży w obydwu grupach produktowych, tj. granulatu i płyt poliwęglanowych/półproduktów. Sprzedaż surowców do produkcji farb i lakierów, klejów i środków specjalnych wzrosła o 2,8% (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela). Z kolei przychody w grupie Industrial Operations wzrosły o 4,6% (po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela).

Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w tej podgrupie zmalała o 4,3% do kwoty 333 mln EUR (3. kwartał 2011: 348 mln EUR). Niższe zyski były wynikiem głównie wzrostów kosztów surowców i energii oraz nieznacznego spadku cen sprzedaży. Czynniki ten zostały jedynie częściowo zrównoważone wzrostem wolumenów, oszczędnościami wynikającymi z realizacji programów poprawy wydajności oraz dodatnimi różnicami kursowymi.

Zadowalająca poprawa sprzedaży i zysku bazowego w pierwszych trzech kwartałach


„W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 roku odnotowaliśmy zadowalającą poprawę sprzedaży i zysków przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, przy czym do tej poprawy przyczyniły się znaczącą wyniki w podgrupie CropScience.” – powiedział Dekkers. Sprzedaż wzrosła o 9,4% (5,2% po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela) do poziomu 29.898 mln EUR (3 kwartały 2011: 27.337 mln EUR). Marża EBIT spadła o 8,4% do poziomu 3,225 mln EUR (3 kwartały 2011: 3,520 mln EUR). Dla porównania, marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła o 6,4% do kwoty 6.459 mln EUR (3 kwartały 2011: 6.072 mln EUR) Dochód netto Grupy Bayer wyniósł 2.072 mln EUR (9 miesięcy 2011: 2.073 mln EUR), natomiast zysk podstawowy na jedną akcję wzrósł o 12,7% do poziomu 4.35 EUR (9 miesięcy 2011: 3,86 EUR).


Obszar nauk przyrodniczych korzysta na innowacjach i przejęciach


„Nasz obecny i przyszły sukces i wzrost bazuje na naszych nowych i innowacyjnych produktach w obszarze nauk przyrodniczych” – dodał Dekkers. „Naszym podstawowym celem jest zatem wzrost organiczny z wykorzystaniem naszych możliwości w zakresie innowacyjności. Uzupełnieniem są dla nas przejęcia małych i średnich podmiotów działających w obszarze nauk przyrodniczych, co ma zapewnić nam sukces ze strategicznego punktu widzenia.”

W trzecim kwartale Grupa Bayer poczyniła postępy w poszerzaniu swojej działalności w obszarze nauk przyrodniczych – powiedział Dekkers. Na przykład w podgrupie HealthCare, w odniesieniu do środka przeciezakrzepowego XareltoTM, nadal generowano pozytywne informacje rynkowe. Produkt ten został wprowadzony na kolejne rynki, a liczbę wskazań do jego stosowania zwiększono. Od uzyskania w 2008 r. zezwolenia na wprowadzenie środka XareltoTM do obrotu, na całym świecie w ramach bieżącej praktyki lekarskiej środek ten otrzymało ponad 2,5 mln pacjentów. Dekkers dodał, że liczba produktów farmaceutycznych znajdujących się na ostatnim etapie badań klinicznych jest także spora, powołując się na zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka stosowanego w chorobach oczu EyleaTM oraz stosowanego w chorobach nowotworowych leku StivargaTM (substancja czynna: regorafenib) oraz na pozytywne wyniki badań dotyczących prac na preparatem riociguat stosowanym w nadciśnieniu płucnym.

W obszarze CropScience, Grupa Bayer wyraża przekonanie, że produkty, które mają zostać wprowadzone na rynek w latach 2011 – 2016 mogą łącznie wygenerować sprzedaż na poziomie 4 mld EUR. W grupie tej znajdują się cztery projekty w jednostce Crop Protection oraz 18 projektów w obszarze Seeds w odniesieniu do upraw wielkoobszarowych bawełny, rzepaku, ryżu, pszenicy i soi.

Ogłoszone niedawno przejęcie spółki Schiff Nutrition International Dekkers określa jako istotny element w budowie działalności Grupy Bayer w obszarze ConsumerCare. „Marki i produkty tych dwóch spółek doskonale się uzupełniają w wielu obszarach. Zamknięcie transakcji, które obostrzone jest zwyczajowymi warunkami, powinno nastąpić jeszcze w 2012 r.” Dekkers odniósł się także do zgody na nabycie przez Grupę Bayer spółki Teva, oferującej produkty weterynaryjne, dodając jednocześnie, że transakcja ta ma na celu wzmocnienie obszaru Animal Health począwszy od 2013 roku. Zwracając uwagę na zrealizowane w ostatnim czasie i zakończone sukcesem przejęcie spółki AgraQuest, Dekkers podkreślił, że jest to istotny zakup w obszarze CropScience, który poszerza ofertę Grupy o środki biologicznej ochrony roślin.


Wzrost zysku podstawowego na jedną akcję o ok. 10% w roku 2012


„Potwierdzamy naszą lipcową prognozę sprzedaży i zysków na rok 2012” – powiedział Dekkers. Grupa Bayer potwierdza prognozę, zgodnie z którą wzrost sprzedaży po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela wyniesie za cały rok 2012 pomiędzy 4 a 5%, w wyniku czego sprzedaż Grupy wyniesie ok.39-40 mld EUR. Kwoty te ustalono przy uwzględnieniu kursów walutowych obowiązujących na koniec trzeciego kwartału. Podobnie jak wcześniej, Grupa planuje zwiększyć marżę EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych o wysoką wartość jednocyfrową. Grupa Bayer podtrzymuje prognozę wzrostu zysku podstawowego na jedną akcję o ok.10% Oprócz już uwzględnionych odpisów nadzwyczajnych, Bayer przewiduje w czwartym kwartale 2012 r. dalsze wydatki w kwocie 0,2 mld EUR na realizowane aktualnie programy restrukturyzacyjne.

Najważniejszym priorytetem w obszarze HealthCare jest skuteczne wprowadzanie na rynek nowych produktów farmaceutycznych. W tej podgrupie sprzedaż powinna wzrosnąć o 3-4% po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych powinna wzrosnąć o średnią do wysokiej wartość jednocyfrową, do czego przyczynią się dodatnie różnice kursowe. Grupa Bayer przewiduje, że sprzedaż w segmencie produktów farmaceutycznych wzrośnie nieznacznie po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela, a marża EBITDA przez uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – o średnią wartość jednocyfrową. W segmencie Consumer Health spółka przewiduje wzrost sprzedaży o średnią wartość jednocyfrową po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela, z kolei marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrośnie o wysoką wartość jednocyfrową.

Podobnie jak wcześniej, w segmencie CropScience, spółka przewiduje wzrost sprzedaży o ok.10% po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela oraz wzrost marży EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych o ok.20% W tej podgrupie wzrost powinien być wyższy niż średnia rynkowa.

W segmencie MaterialScience, Grupa przewiduje znaczący wzrost sprzedaży po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela oraz znaczący wzrost marży EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w czwartym kwartale w porównaniu do słabego czwartego kwartału roku ubiegłego. Za cały rok 2012, w tej podgrupie przewiduje się niewielki wzrost sprzedaży po uwzględnieniu różnic kursowych i zmian struktury portfela (wcześniejsza prognoza zakładała utrzymanie poziomu z roku ubiegłego) oraz marżę EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych na poziomie z roku ubiegłego.


Kluczowe dane Grupy Bayer
za 3 kwartał i pierwsze 9 miesięcy 2012 r.





* W przeliczeniu na pełne etaty

Informacje dotyczące zdarzeń przyszłych

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wypowiedzi wybiegające w przyszłość, bazujące na obecnych założeniach i prognozach kierownictwa Grupy Bayer. Różne znane jak i nieznane rodzaje ryzyka, niepewności i inne czynniki mogą spowodować, że faktyczne wyniki, sytuacja finansowa, rozwój lub funkcjonowanie spółki będzie znacznie odbiegać od podanych tu szacunków. Czynniki te uwzględniają również te, które opisaliśmy w sprawozdaniach dla Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie oraz dla amerykańskiej Komisji Nadzoru Giełdowego (SEC) - włącznie z formularzem 20-F. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji tego rodzaju informacji dotyczących przyszłości ani do ich zmian wynikających z przyszłych zdarzeń lub rozwoju sytuacji.