27 kwietnia 2017

Wyniki finansowe Bayer 1Q2017: Mocny start w nowym roku

Warszawa, 27 kwietnia 2017 r. - Grupa Bayer rozpoczęła rok 2017 z dużymi sukcesami, uzyskując w pierwszym kwartale znaczący wzrost sprzedaży i zysku. – Dział Pharmaceuticals ponownie skorzystał na doskonałych wynikach produktów mających największy udział we wzroście – powiedział w czwartek prezes Werner Baumann, przedstawiając sprawozdanie okresowe za pierwszy kwartał. Działy Consumer Health i Crop Science oraz jednostka Animal Health również odnotowały wzrost sprzedaży i EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych. Spółka Covestro zakomunikowała o istotnym wzroście sprzedaży i zysku. Opierając się na wynikach Coverstro, Bayer podniósł prognozy dla Grupy na rok 2017.

Sprzedaż Grupy Bayer wzrosła w pierwszym kwartale o 11,7 proc., do 13 244 mln EUR (I kw. 2016 r.: 11 854 mln EUR). Po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela sprzedaż zwiększyła się o 9,4 proc. Sprzedaż w segmencie Life Science sięgnęła 9680 mln EUR, rosnąc w ujęciu rok do roku o 4,9 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela). EBITDA Grupy przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 14,9 proc., do 3893 mln EUR (I kw. 2016 r.: 3387 mln EUR). EBIT osiągnął wzrost aż o 34,3 proc., do 3116 mln EUR (I kw. 2016 r.: 2320 mln EUR), po uwzględnieniu opłat specjalnych w wysokości 85 mln EUR (I kw. 2016 r.: 272 mln EUR) – wynikały one przede wszystkim z wydatków poniesionych w związku z programami podnoszenia efektywności, utraty wartości aktywów niematerialnych oraz kosztów związanych z uzgodnionym przejęciem Monsanto. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 23,5 proc., do 3201 mln EUR (I kw. 2016 r.: 2592 mln EUR). Zysk netto zwiększył się istotnie o 37,9 proc., do 2083 mln EUR (I kw. 2016 r.: 1511 mln EUR), a przychody z podstawowej działalności kontynuowanej o 11,5 proc., do 2,62 EUR (I kw. 2016 r.: 2,35 EUR).

Przepływy pieniężne pochodzące z bieżącej działalności operacyjnej zwiększyły się aż o 49,6 proc., do 826 mln EUR (I kw. 2016 r.: 552 mln EUR), dzięki poprawie EBITDA. W okresie od 31 grudnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy Bayer zmniejszyły się o 1,4 mld EUR, do 10,4 mld EUR, przede wszystkim dzięki wpływom pochodzącym ze zbycia udziałów w Covestro.

Znaczny wzrost w dziale Pharmaceuticals

Sprzedaż leków na receptę (dział Pharmaceuticals) zanotowała w pierwszym kwartale zachęcający wzrost w wysokości 7,4 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela), do 4263 mln EUR (I kw. 2016 r.: 3889 mln EUR). – Ponownie największy sukces odnotowaliśmy w przypadku produktów mających największy udział we wzroście, których dynamika sprzedaży zwiększyła się łącznie o 20 proc., po uwzględnieniu różnic kursowych – podkreślił Baumann.

 

EBITDA działu Pharmaceuticals przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych znacząco wzrósł o 19,1 proc., do 1502 mln EUR (I kw. 2016 r.: 1261 mln EUR). Pomimo wzrostu przychodów koszty sprzedaży oraz badań i rozwoju utrzymano w przybliżeniu na niezmienionym poziomie w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku.

Wzrost sprzedaży i zysku działu Consumer Health

Po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela sprzedaż produktów do samoopieki zwiększyła się w pierwszym kwartale o 2,6 proc., do 1601 mln EUR (I kw. 2016 r.: 1520 mln EUR). – Osiągnęliśmy również dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży w przypadku kilku produktów z działu Consumer Health – zauważył Baumann. Dział zanotował obiecujący wzrost w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Sprzedaż w Ameryce Północnej, po skorygowaniu o różnice kursowe, utrzymała się na ubiegłorocznym poziomie, spadła natomiast znacząco w Ameryce Łacińskiej.

 

Wskaźnik EBITDA w dziale Consumer Health przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 2,3 proc., do 392 mln EUR (I kw. 2016 r.: 383 mln EUR). Wzrost ten jest wynikiem pozytywnego rozwoju sprzedaży, a także jednorazowych wpływów w wysokości około 20 mln EUR, pochodzących przede wszystkim ze sprzedaży marek. Po przeciwnej stronie należy zanotować wyższe koszty produkcji sprzedanej, częściowo w postaci odpisów magazynowych.

Dział Crop Science: rozszerzenie działalności w Ameryce Północnej

Sprzedaż w dziale z segmentu rolnictwa wzrosła o 3,2 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela), do 3120 mln EUR (I kw. 2016 r.: 2936 mln EUR). – Dział Crop Science skorzystał przede wszystkim na pozytywnych wynikach w Ameryce Północnej – podkreślił Baumann. Sprzedaż w tym regionie zwiększyła się o 8,9 proc. (po uwzgl. różnic kursowych). Pozytywny rozwój odnotowano również w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (po uwzględnieniu różnic kursowych: wzrost o 2,0 proc.) oraz w regionie Azji i Pacyfiku (po uwzględnieniu różnic kursowych: wzrost o 2,9 proc.), natomiast sprzedaż w Ameryce Łacińskiej spadła o 9,8 proc. (po uwzględnieniu różnic kursowych).


Sprzedaż w segmencie Seeds (obejmującym nasiennictwo i genetykę nasion) wzrosła o 8,0 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela). W obszarze środków ochrony roślin (Crop Protection) korzystne wyniki odnotowano głównie w segmentach SeedGrowth (zaprawy nasienne) i Herbicides (preparaty chwastobójcze), które osiągnęły wzrost odpowiednio o 7,1 proc. i 5,3 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela). Segment Insecticides (preparaty owadobójcze) zwiększył się o 3,9 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela), natomiast sprzedaż w segmencie Fungicides (preparaty grzybobójcze) była o 6,2 proc. niższa (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela) niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży o 20,5 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela) w jednostce Environmental Science opierał się na dostawach produktów do spółki, która w październiku 2016 roku przejęła działalność skierowaną do konsumentów indywidualnych.

 

EBITDA działu Crop Science przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 2,4 proc., do 1115 mln EUR (I kw. 2016 r.: 1089 mln EUR). Dodatni wpływ na zysk miał przede wszystkim wzrost wolumenu sprzedaży. Stanowił on kontrę dla wzrostu kosztów produkcji sprzedanej oraz wydatków na badania i rozwój.

Znaczący wzrost zysku Animal Health

Sprzedaż działu Animal Health wzrosła o 2,9 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela), do 440 mln EUR (I kw. 2016 r.: 408 mln EUR). Rozwój działalności – w szczególności w regionie Azji i Pacyfiku – był udany. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 10,7 proc., do 135 mln EUR (I kw. 2016 r.: 122 mln EUR).

 

Covestro odnotowuje znaczące zwiększenie wolumenu i cen

Sprzedaż Covestro wzrosła w pierwszym kwartale o 23,6 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela) w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, osiągając 3564 mln EUR (I kw. 2016 r.: 2850 mln EUR). Ceny sprzedaży były ogólnie zdecydowanie wyższe – szczególnie w segmencie poliuretanów (Polyurethanes), natomiast wolumen sprzedaży zwiększył się istotnie we wszystkich jednostkach biznesowych. Wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł aż o 66,5 proc., do 839 mln EUR (I kw. 2016 r.: 504 mln EUR). Istotnie wyższe ceny sprzedaży z nawiązką wynagrodziły skutki niewielkiego wzrostu cen surowców. Dodatni wpływ na zysk miało również zwiększenie wolumenu.

 

Lepsze prognozy dla Grupy na rok 2017

W 2017 roku Covestro przewiduje obecnie znaczący wzrost sprzedaży (poprzednio: wzrost) oraz istotną poprawę wskaźnika EBITDA po skorygowaniu o pozycje nadzwyczajne (poprzednio: na poziomie równym lub wyższym od ubiegłorocznego).

 

Taki rozwój sytuacji oznacza określone zmiany dla Grupy Bayer. Obecnie oczekuje się wzrostu sprzedaży do ok. 51 mld EUR (poprzednio: ponad 49 mld EUR). Przekłada się to na wysokie jednocyfrowe (poprzednio: niskie lub średnie jednocyfrowe) tempo wzrostu po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela. Nowa prognoza zakłada, że EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zwiększy się w niskim tempie dwucyfrowym (poprzednio: średni jednocyfrowy wzrost). Obecnym celem Bayer jest średni lub wysoki jednocyfrowy wzrost przychodu z podstawowej działalności kontynuowanej (poprzednio: średni jednocyfrowy). Udział Grupy Bayer w Covestro wynosi według stanu na marzec 2017 r. jedynie 53 proc. (poprzednio: 64 proc. w pełnym roku obrotowym). Na koniec 2017 r. docelowe zobowiązania finansowe netto, po wyłączeniu środków kapitałowych i portfela, wyniosą ok. 8 mld EUR (poprzednio: około 10 mld EUR).

 

Uwzględniając potencjalne szanse i ryzyko, obecnie Bayer nie planuje korekt prognoz wydanych w lutym 2017 r. dla sektora Life Science. Więcej informacji można znaleźć w sprawozdaniu za 2016 rok. W niniejszej prognozie wykorzystano kursy walutowe na dzień 31 marca 2017 r. Brak jest znaczących zmian w tym zakresie w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

O firmie Bayer

Bayer: Science For A Better Life

Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2016, grupa Bayer zatrudniała ok. 115 200 pracowników, a wielkość sprzedaży wyniosła 46,8 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,7 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która weszła na giełdę 6 października 2015 jako nowa firma Covestro.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami