27 lipca 2016

Wyniki za II kwartał 2016: Bayer podnosi sprzedaż i zyski

Sprzedaż Grupy wzrosła o 2,3% (po korekcie z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego) do 11 833 milionów EUR. Dział Pharmaceuticals odnotowuje w dalszym ciągu trend wzrostowy. Dział Consumer Health zwiększył przychody ze sprzedaży. Dział Crop Science utrzymuje stabilną działalność we wciąż trudnym środowisku rynkowym. Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA), przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, wzrósł o 5,7% do 3054 milionów euro. Dochód netto zwiększył się o 18,6% do 1380 milionów. Zysk podstawowy na jedną akcję wykazał wzrost o 0,4% do 2,07 EUR. Prognozy Grupy uległy podwyższeniu

Leverkusen, 27 lipca 2016 r. – Grupa Bayer odnotowała dalszy wzrost w drugim kwartale 2016 r. „Nasza działalność Life Science odnotowała generalnie zachęcający wzrost przychodów ze sprzedaży i zysków,” powiedział Werner Baumann, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu (CEO), podczas prezentacji raportu śródrocznego za drugi kwartał, w środę. W dziale Pharmaceuticals firma Bayer skorzystała z dalszego zdecydowanego rozwoju produktów wprowadzonych ostatnio na rynek. Dział Consumer Health zwiększył przychody ze sprzedaży, podczas gdy zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA), przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych obniżył się. Przychody ze sprzedaży działu Crop Science utrzymują się na poziomie poprzedniego roku mimo wciąż trudnego środowiska rynkowego, podczas gdy zyski spadły. Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA), przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, w dziale Animal Health obniżył się, mimo wzrostu przychodów ze sprzedaży. Dział Covestro odnotował znaczny wzrost zysku przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA), przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, podczas gdy przychody ze sprzedaży zgodnie z oczekiwaniami spadły. „Jesteśmy spokojni, jeśli chodzi o cały rok, i podwyższamy prognozę dla Grupy,” powiedział Baumann.

W drugim kwartale 2016 r. ogłoszone przychody ze sprzedaży Grupy Bayer spadły o 1,4% do 11 833 milionów EUR (II kw. 2015 r.: 12 003 miliony EUR), jednak z uwzględnieniem korekt z tytułu kursów wymiany i efektu portfelowego odnotowano ich wzrost o 2,3%. Mimo negatywnego wpływu zmian kursów wymiany walut na poziomie 90 milionów EUR, niekorzystnego efektu synergicznego wynikającego z pierwszej oferty publicznej (IPO) Covestro i zbycia działu Diabetes Care, zysk Grupy przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDA), przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, wzrósł o 5,7% do 3054 milionów EUR (II kw. 2015 r.: 2888 milionów EUR). Po uwzględnieniu opłat specjalnych w kwocie 104 milionów EUR (II kw. 2015 r.: 255 milionów EUR) zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) zwiększył się o 17,3%, do 2138 milionów EUR (II kw. 2015 r.: 1823 miliony EUR). Te opłaty specjalne obejmowały głównie wydatki na środki zwiększające efektywność, koszty integracji przejętych przedsiębiorstw i wydatki związane z reorientacją kierunku działalności Grupy Bayer. Dochód netto wzrósł o 18,6% do 1380 milionów EUR (II kw. 2015 r.: 1164 miliony EUR). Zysk podstawowy na jedną akcję z działalności kontynuowanej wykazał wzrost o 4,0% do 2,07 EUR (II kw. 2015 r.: 1,99 EUR).

Przepływy pieniężne brutto z działalności kontynuowanej istotnie zwiększyły się o 9,3% do 2366 milionów EUR (II kw. 2015 r.: 2165 milionów EUR). Mimo podwyższenia środków pieniężnych zablokowanych w kapitale obrotowym, przepływy pieniężne netto (łączne) wyraźnie wzrosły o 1,2% do 1982 milionów EUR (II kw. 2015 r.: 1959 milionów EUR). Zadłużenie finansowe netto wykazało wzrost o 1,5 miliarda EUR w porównaniu z 31 marca 2016 r., do 17,8 miliardów EUR na dzień 30 czerwca 2016 r., głównie w związku z wypłatą dywidendy.

O firmie Bayer
Bayer: Science For A Better Life
Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2015, grupa Bayer zatrudniała 117 000 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 46,3 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,3 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która weszła na giełdę 6 października 2015 jako nowa firma Covestro. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer, na Twitterze: https://twitter.com/Bayer, na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami