27 lipca 2017

Zakładane wyniki finansowe osiągnięte przez grupę Bayer, pomimo spadków w Crop Science

Leverkusen, 27 lipca 2017 r. Wyniki Grupy Bayer w drugim kwartale 2017 r. odpowiadają wynikom z analogicznego okresu ubiegłego roku, pomimo spadków w dziale Crop Science. – Dział Crop Science odnotował istotny spadek sprzedaży i przychodów powiązany ze znacznymi zapasami w kanałach dystrybucji w Brazylii, drugim pod względem wielkości rynku rolniczym świata – powiedział w czwartek prezes Werner Baumann, przedstawiając sprawozdanie okresowe za drugi kwartał.

Uzyskaliśmy jednak zachęcający wzrost przychodów i marż w dziale Pharmaceuticals i jednostce Animal Health – dodał. Pogorszenie wyników działu Consumer Health należy przede wszystkim składać na karb trudnego otoczenia rynkowego w Stanach Zjednoczonych. Spółka odnotowała ogólny spadek sprzedaży i przychodów ze swojej działalności w obszarze Life Science. Covestro natomiast po raz kolejny informuje o znaczącym wzroście sprzedaży i przychodów. Ze względu na wyniki działów Crop Science i Consumer Health Grupa Bayer skorygowała swoje prognozy na cały bieżący rok.

 

Działania związane z przejęciem Monsanto – zdaniem prezesa Wernera Baumanna – przebiegają zgodnie z planem. – Odnotowujemy postępy w rozmowach z władzami i dotrzymujemy harmonogramu – podkreślił. W dniu 30 czerwca 2017 roku firma Bayer złożyła w Komisji Europejskiej wniosek o zatwierdzenie planowanego przejęcia Monsanto, co stanowi kolejny ważny krok na drodze do realizacji transakcji.

 

Sprzedaż Grupy Bayer wzrosła w II kw. 2017 r. o 3,0 proc. do 12 193 mln EUR (II kw. 2016 r.: 11 833 mln EUR). Po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela wzrost sprzedaży wyniósł 1,9 proc. Sprzedaż w sektorze Life Science wyniosła 8714 mln EUR (II kw. 2016 r.: 8858 mln EUR), co oznacza spadek o 2,8 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela) rok do roku. EBITDA Grupy przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 3056 mln EUR (II kw. 2016 r.: 3054 mln EUR), utrzymując się na poziomie ubiegłorocznym (plus 0,1 proc.). Również EBIT, wynoszący 2151 mln EUR (II kw. 2016 r.: 2138 mln EUR), utrzymał się na poziomie z ubiegłego roku (plus 0,6 proc.). Uwzględniono w nim opłaty specjalne netto w kwocie 205 mln EUR (II kw. 2016 r.: 104 mln EUR). W głównej mierze odzwierciedlały one korektę wartości w segmencie Pharmaceuticals, koszty powiązane z nabyciem Monsanto oraz opłaty wynikające z programów poprawy wydajności. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 5,1 proc., do 2356 mln EUR (II kw. 2016 r.: 2242 mln EUR).

 

Zysk netto spadł o 11,3 proc. do 1224 mln EUR (II kw. 2016 r.: 1380 mln EUR), a zysk z podstawowej działalności na akcję (łącznie) był niższy o 16,2 proc. i wyniósł 1,40 EUR (II kw. 2016 r.: 1,67 EUR). Przychód z podstawowej działalności na akcję z działalności kontynuowanej zmniejszył się o 12,6 proc. do 1,81 EUR (2,07 EUR). Wymierny efekt przyniosło ograniczenie zakresu działania firmy Bayer w Covestro oraz zwiększenie liczby akcji po emisji obligacji zamiennych w listopadzie 2016 roku.

 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (łącznie) wzrosły o 16,7 proc., do 2313 mln EUR (II kw. 2016 r.: 1982 mln EUR). Zadłużenie finansowe netto Grupy Bayer w okresie od 31 marca 2017 r. do końca drugiego kwartału zmniejszyło się o 1,0 mld EUR – do 9,4 mld EUR. Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz dodatnich różnic kursowych przewyższyły wypływy związane z wypłatą dywidendy. Grupa wygenerowała wpływy w wysokości ok. 1,0 mld EUR pochodzące ze sprzedaży akcji Covestro.

 

Znaczący wzrost przychodów działu Pharmaceuticals

 

Sprzedaż leków na receptę wzrosła w II kw. o 4,4 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela) do 4304 mln EUR (II kw. 2016 r.: 4104 mln EUR). – Dział Pharmaceuticals po raz kolejny skorzystał na świetnych wynikach naszych lokomotyw wzrostu, osiągając bardzo zachęcający wzrost przychodów i marż – podkreślił prezes Werner Baumann.

 

EBITDA działu Pharmaceuticals przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł aż o 9,5 proc., do 1481 mln EUR (II kw. 2016 r.: 1352 mln EUR). Dodatni wpływ na przychody wywarło przede wszystkim zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz spadek kosztów produktów sprzedanych i wydatków na badania i rozwój.

 

Dział Consumer Health odnotowuje spadek wyników

 

Sprzedaż produktów do samoleczenia spadła o 2,2 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela), do 1542 mln EUR (II kw. 2016 r.: 1553 mln EUR). – Dział Consumer Health doświadczył znacznego spadku sprzedaży w Ameryce Północnej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, na skutek niekorzystnych warunków rynkowych – wyjaśnił prezes Werner Baumann. – Rozszerzyliśmy natomiast naszą działalność w Ameryce Łacińskiej oraz w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

 

EBITDA działu Consumer Health przed uwzgl. pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się o 4,3 proc., do 314 mln EUR (II kw. 2016 r.: 328 mln EUR). Spadek przychodów należy przede wszystkim przypisać mniejszym wolumenom oraz wyższym kosztom produktów sprzedanych, będącym po części wynikiem odpisów aktualizujących wartość zapasów.

 

 

Znaczący spadek sprzedaży i przychodów w dziale Crop Science

 

Sprzedaż w segmencie rolnictwa (dział Crop Science) w drugim kwartale zmniejszyła się o 15,8 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela), do 2163 mln EUR (II kw. 2016 r.: 2518 mln EUR). – Spadek ten jest przede wszystkim spowodowany przez istotnie wyższe rezerwy na zwroty środków ochrony roślin w Brazylii – wyjaśnił prezes Werner Baumann. Inwentaryzacja przeprowadzona po zakończeniu sezonu żniw ujawniła istnienie znacznych zapasów w kanałach dystrybucji na brazylijskim rynku, co wymagało przedsięwzięcia działań mających na celu unormowanie sytuacji. Wysoki poziom zapasów w kanałach dystrybucji był spowodowany osłabieniem popytu ze względu na znacząco niższą aktywność owadów i grzybów, przy jednoczesnej utrzymującej się na wysokim poziomie rozbudowie zapasów przez dystrybutorów. Jeśli by pominąć wynoszący 428 mln EUR spadek sprzedaży w Brazylii, wyniki działu Crop Science nieznacznie wzrosły w ujęciu rok do roku i po skorygowaniu o różnice kursowe. Sprzedaż w Ameryce Północnej zwiększyła się o 5,0 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe), natomiast w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce utrzymała się na ubiegłorocznym poziomie (po skorygowaniu o różnice kursowe: minus 0,2 proc.). W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż spadła o 2,0 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe).

 

W segmencie Crop Protection (środków ochrony roślin) sprzedaż spadła we wszystkich grupach produktów, w szczególności Fungicides (środków grzybobójczych), gdzie sprzedaż zmniejszyła się o 40,2 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela) oraz Insecticides (środków owadobójczych), których sprzedaż spadła o 16,9 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela). W segmencie SeedGrowth (ochrony nasion) sprzedaż zmniejszyła się o 6,3 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela) w ujęciu rok do roku, natomiast w segmencie Herbicides (środków chwastobójczych) o 6,0 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela). Tymczasem sprzedaż w segmencie Seeds (nasion, obejmującym również cechy genetyczne) wzrosła o 4,6 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela). Segment Environmental Science (ochrony środowiska) także odnotował dodatnie wyniki, a sprzedaż wzrosła aż o 20,6 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe), po części dzięki dostawom produktów do spółki, która przejęła działalność konsumencką.

 

EBITDA działu Crop Science przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 52,2 proc. – do 317 mln EUR (II kw. 2016 r.: 663 mln EUR), częściowo ze względu na sytuację w Brazylii, gdzie firma Bayer odnotowała istotny ujemny wpływ na przychody w łącznej kwocie 355 mln EUR. EBIDTA obejmuje 173 mln EUR rezerw na zwroty produktów, 53 mln EUR kosztów utraty wartości należności, 56 mln EUR odpisów aktualizujących wartość zapasów, a także 73 mln EUR w postaci innych pozycji. Po wyłączeniu działalności w Brazylii przychody w ujęciu rok do roku nieznacznie wzrosły.

 

Znaczący wzrost przychodów jednostki Animal Health

 

Sprzedaż zrealizowana przez jednostkę Animal Health wzrosła o 2,1 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela), do 450 mln EUR (II kw. 2016 r.: 426 mln EUR). Rozwój działalności w regionie Azji i Pacyfiku przebiegał obiecująco. W Ameryce Północnej asortyment produktów Cydectin™ nabyty w styczniu 2017 roku przyczynił się do wzrostu sprzedaży po skorygowaniu o różnice kursowe. Firma Bayer po raz kolejny osiągnęła dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży obroży przeciw pchłom i kleszczom Seresto™ (po skorygowaniu o różnice kursowe: plus 17,4 proc.), głównie za sprawą znacznego popytu w Stanach Zjednoczonych i Europie. Ogólna sprzedaż rodziny produktów Advantage™ przeciwko pchłom, kleszczom i robakom spadła (po skorygowaniu o różnice kursowe: minus 7,7 proc.), przede wszystkim z powodu niższego niż oczekiwany popytu w Stanach Zjednoczonych. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 16,0 proc., do 116 mln EUR (II kw. 2016 r.: 100 mln EUR). Korzystny wpływ na przychody miały podwyżki cen, niższe koszty produktów sprzedanych oraz przejęty przez firmę Bayer asortyment produktów Cydectin™. Z nawiązką pokryło to zmniejszenie wolumenu sprzedaży oraz nieznacznie wyższe wydatki na badania i rozwój.

 

Covestro generuje znaczący wzrost przychodów i sprzedaży

 

Sprzedaż spółki Covestro w drugim kwartale 2017 roku wzrosła o 15,8 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela), do 3479 mln EUR (II kw. 2016 r.: 2975 mln EUR). Ceny sprzedaży były ogólnie znacząco wyższe, szczególnie w segmencie Polyurethanes (poliuretanów), podczas gdy wolumen utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 49,0 proc., do 809 mln EUR (II kw. 2016 r.: 543 mln EUR). Znacząco wyższe ceny sprzedaży z nawiązką zniosły wpływ wzrostu cen surowców.

 

EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w górę o 8 proc. w pierwszej połowie 2017 roku

 

Sprzedaż Grupy w pierwszym półroczu 2017 roku wzrosła o 7,4 proc. (po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela: plus 5,7 proc.), do 25 437 mln EUR (I półrocze 2016 r.: 23 687 mln EUR). EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zwiększył się o 7,9 proc., do 6949 mln EUR (I półrocze 2016 r.: 6441 mln EUR), natomiast zysk netto wzrósł o 14,4 proc., do 3307 mln EUR (I półrocze 2016 r.: 2891 mln EUR). Przychód z podstawowej działalności na akcję z działalności kontynuowanej wyniósł 4,44 EUR (I półrocze 2016 r.: 4,42 EUR), utrzymując się na ubiegłorocznym poziomie.

Skorygowane prognozy na pełny rok 2017

 

 Ze względu na obecną sytuację biznesową i wahania kursowe firma Bayer wprowadza korektę do swoich prognoz na rok obrotowy 2017. Prognozy dotyczące drugiego półrocza oparto na kursach walutowych z dnia 30 czerwca 2017 roku, m.in. relację USD do EUR wynoszącą 1,14 (poprzednio: 1,07). Należy obecnie oczekiwać, że sprzedaż Grupy Bayer wzrośnie do ponad 49 mld EUR (poprzednio: ok. 51 mld EUR). Odpowiada to aktualnie średniej jednocyfrowej dynamice wzrostu (poprzednio: średni do wysokiego jednocyfrowy wzrost) po skorygowaniu o różnice kursowe i wahania w strukturze portfela. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych ma teraz osiągnąć wysoką jednocyfrową dynamikę wzrostu (poprzednio: niska dwucyfrowa). Spółka zakłada, że dynamika wzrostu zysku z podstawowej działalności na akcję z działalności kontynuowanej osiągnie wartość jednocyfrową, niską do średniej (poprzednio: średnią do wysokiej). Należy zauważyć, że udział firmy Bayer w spółce Covestro w czerwcu 2017 r. wynosi jedynie 41 proc. (poprzednio: 53 proc.). Po wyłączeniu działań kapitałowych i w zakresie portfela prognozowane zadłużenie finansowe netto sięgnie pod koniec 2017 roku poziomu 7 mld EUR (poprzednio: ok. 8 mld EUR).

 

W odniesieniu do działalności w obszarze Life Science firma Bayer przewiduje obecnie sprzedaż na poziomie od 35 mld EUR do 36 mld EUR (poprzednio: ok. 37 mld EUR). Odpowiada to niskiej jednocyfrowej dynamice wzrostu (poprzednio: średnia jednocyfrowa) po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela. Oczekiwany EBITDA przed uwzględnieniu pozycji nadzwyczajnych nieznacznie przekroczy ubiegłoroczny poziom (poprzednio: średnia do wysokiej jednocyfrowa dynamika wzrostu).

 

Pomimo negatywnego wpływu wahań kursowych firma Bayer potwierdza swoją lutową prognozę dla działu Pharmaceuticals, nadal spodziewając się sprzedaży na poziomie przekraczającym 17 mld EUR. Odpowiada to średniej jednocyfrowej dynamice wzrostu po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela. Zgodnie z poprzednią prognozą firma Bayer zamierza zwiększyć sprzedaż produktów kluczowych dla wzrostu do ponad 6 mld EUR, wciąż oczekując wysokiej jednocyfrowej dynamiki wzrostu EBITDA przed uwzględnieniu pozycji nadzwyczajnych. Oczekiwania spółki względem poprawy marży EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych pozostały niezmienione.

 

Firma Bayer przewiduje, że druga połowa roku okaże się niezbyt korzystna dla działu Consumer Health; oczekiwana sprzedaż w całym roku obrotowym sięgnie ok. 6 mld EUR (poprzednio: ponad 6 mld EUR). Pozostanie zatem na ubiegłorocznym poziomie, zarówno w zakresie danych opublikowanych, jak i po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela (poprzednio: niska do średniej jednocyfrowa dynamika wzrostu po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela). Firma Bayer spodziewa się obecnie ujemnej, wysokiej jednocyfrowej dynamiki wzrostu EBITDA działu Consumer Health przed uwzględnieniu pozycji nadzwyczajnych (poprzednio: dodatnia niska do średniej jednocyfrowa dynamika wzrostu).

 

Przewidywana sprzedaż działu Crop Science wynosi poniżej 10 mld EUR (poprzednio: ponad 10 mld EUR). Oznacza to niską jednocyfrową ujemną dynamikę wzrostu po skorygowaniu o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela (poprzednio: niska jednocyfrowa dodatnia dynamika wzrostu). Firma Bayer spodziewa się obecnie ujemnej średniej dwucyfrowej dynamiki wzrostu EBITDA przed uwzględnienie pozycji nadzwyczajnych (poprzednio: na poziomie z roku poprzedniego).

 

W przypadku jednostki Animal Health oraz spółki Covestro firma Bayer potwierdza poprawność sald i prognoz opublikowanych w lutym i kwietniu 2017 roku. Potwierdzenie obejmuje również prognozy dotyczące pozostałych kluczowych danych.

 

O firmie Bayer

 

Bayer: Science For A Better Life

Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2016, grupa Bayer zatrudniała ok. 115 200 pracowników, a wielkość sprzedaży wyniosła 46,8 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,6 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,7 mld €. Powyższe dane obejmują wyniki dywizji wysokospecjalistycznych materiałów, która weszła na giełdę 6 października 2015 jako nowa firma Covestro.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl

Kontakt:
Christian Hartel, tel. +49 214 30-47686

email: christian.hartel@bayer.com

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.

 

Oświadczenia dotyczące prognoz

Niektóre stwierdzenia, umieszczone w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności, mogą mieć charakter prognoz. Faktyczne wydarzenia przyszłe mogą zasadniczo różnić się od zawartych w niniejszym oświadczeniu prognoz. Wśród czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wydarzenia przyszłe będą miały zasadniczo odmienny charakter, należy wymienić niepewność związana z terminem transakcji; możliwość braku osiągnięcia przez strony oczekiwanej synergii i wydajności operacyjnej po połączeniu w ramach oczekiwań czasowych lub brak możliwości zintegrowania działalności operacyjnej firmy Monsanto z działalnością operacyjną Bayer; podwyższony stopień trudności integracji firm; wydłużony okres integracji firm; podwyższone koszty integracji firm; niższe dochody transakcji w stosunku do oczekiwanych; koszty operacyjne, utrata klientów oraz zakłócenia w funkcjonowaniu firmy (w tym trudności w utrzymaniu kontaktu z pracownikami, klientami bądź dostawcami) mogą być większe bezpośrednio po ogłoszeniu transakcji; retencja kluczowych pracowników Monsanto; ryzyko związane z odwróceniem uwagi kadry zarządzającej od bieżącego funkcjonowania firmy spowodowane zaangażowaniem w transakcję; opóźnienie w terminowym wydaniu warunków zakończenia transakcji, opóźnienie w terminowym wydaniu zgód wymaganych do przeprowadzenia transakcji na oczekiwanych warunkach lub w ramach przygotowanego harmonogramu; możliwość spełniania wymagań przez strony związanych z presją czasu, zakończeniem i rozliczeniem czynności podatkowych związanych z połączeniem; wpływ refinansowania pożyczek zaciągniętych na poczet transakcji; wpływ zadłużenia, poniesionego przez Bayer z związku z transakcją, oraz potencjalny wpływ na rating zadłużenia Bayer; skutki połączenia biznesowego firm Bayer i Monsanto, w tym przyszła sytuacja finansowa połączonych firm, ich wyniki operacyjne, strategia i plany; inne czynniki  wskazane w Raporcie Rocznym Monsanto, w formularzu 10-K złożonym do amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (SEC) za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2016 roku oraz inne dokumenty złożone przez Monsanto do SEC, dostępne na stronie internetowej http://www.sec.gov oraz na stronie internetowej Monsanto www.monsanto.com; oraz inne czynniki analizowane w raportach przygotowanych przez firmę Bayer, dostępnych na stronie internetowej firmy Bayer pod adresem www.bayer.com. Bayer i Monsanto nie składają zobowiązań dotyczących aktualizacji informacji w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności z wyłączeniem odnośnych przepisów. Należy z wnikliwą ostrożnością zapoznać się ze sformułowaniami o prognozach wyrażanych w takim brzmieniu w dniu ich publikacji.